CAPITOLUL 4: STRUCTURA ORGANIZATORICÃ A ÎNTREPRINDERII

 

1. Abordari conceptuale, elemente structurale

Organizarea si functionarea întreprinderii sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale în sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune trebuie sa corespunda unor cerinte clar definite reiesite din obiectivele acesteia.
Sistemele de conducere a unei întreprinderi reprezinta totalitatea elementelor componente si a relatiilor dintre acestea structurate într-un anumit cadru organizatoric în care se desfasoara proceslee de conducere ale activitatii în ansamblul sau.
Sistemul de conducere al unei întreprinderi si componentele sale se prezinta astfel: Exista un sistem alcatuie din doua componente principale:
1. structura de conducere
2. procesul de conducere.
La rândul sau, structura de conducere cuprinde structura organizatorica si sistemul informational. Procesul de conducere este structurat în 4 componente si anume:
- structura informala, metodele si tehnicile de conducere utilizate, stilurile de conducere precum si metodele de fundamentare si transmitere a deciziilor.
Se mai poate spune ca sistemul de conducere a unei întreprinderi este definit de urmatoarele componente si anume: subsistemul decizional sau conducator; subsistemul operational sau condus; subsistemul informational sau de legatura.
Elementele care formeaza cadrul organizational sunt decisive pentru existenta, functionarea si dezvoltarea întreprinderii.

2. Structura organizatorica, expresie a organizarii formale a întreprinderii

Structura organizatorica este definita ca ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre acestea astfel constituite încât sa asigure premisele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite.
Structura organizatorica poate fi considerata drept scheletul firmei si cuprinde doua parti:
a) structura de conducere sau functionala;
b) structura de productie sau operationala.
În cadrul acestor parti se regasesc componentele primare si anume postul, functia, compartimentul, relatiile organizatorice, ponderea ierarhica, nivelul ierarhic.
Postul este alcatuit din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor desemnate pe anumite perioade de timp fiecarui component al firmei. Obiectivele postului se regasesc în sistemul piramidal al obiectivelor firmei. O alta componenta a postului este autoritatea formala sau competenta organizationala ce poate fi ierarhica atunci când actioneaza asupra persoanelor si functionala când se exercita asupra unor activitati.
În afara autoritatii formale, titularii postului detin si autoritate profesionala exprimata de nivelul de pregatire si experienta de care dispune o persoana.
Functia constituie factorul care generalizeaza posturi asemanatoare din punct de vedere al ariei de cuprindere, a autoritatii si responsabilitatii.
Functiile pot fi grupate în:
- functii de conducere
- functii de executie.
Compartimentele sunt rezultatul agregarii unor posturi si functii cu continut similar si/sau complementar reunind persoane care desfasoara activitati relativ omogene si solicita cunostinte specializate dintr-un anumit domeniu, sunt amplasate într-un anumit spatiu si subordonate nemijlocit unei singure persoane.
Compartimentele pot fi:
- operationale
- functionale.
Relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul legaturilor dintre componentele structurii stabilite prin reglementari oficiale. Relatiile organizatorice pot fi:
- autoritate
- cooperare
- de control
- de reprezentare.
Nivelurile ierarhice sunt alcatuite din ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la aceeasi distanta fata de managementul de vârf al firmei.
Numarul de niveluri ierarhice este influentat de dimensionarea firmei, diversitatea activitatilor, complexitatea productiei dar si de competenta managerilor.
Ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere si înregistreaza valori diferite. Astfel pe verticala structurii organizatorice creste catre nivelurile inferioare iar pe orizontala structurii organizatorice se amplifica pe masura trecerii de la compartimente cu activitate tehnico-economica spre compartimente cu activitate operationala.
Structura organizatorica prin modul de combinare a resurselor umane, materiale si financiare conditioneaza eficienta desfasurarii activitatii necesare realizarii obiectivelor, precum si calitatea si operativitatea sistemului decizional si configuratia sistemului informational.
Sistemul organizational trebuie sa realizeze obiectivele stabilite în conditiile minimizarii costului economic si social, contribuind astfel la armonizarea intereselor individuale si de grup.
Functionalitatea structurii organizatorice este conditionata atât de factori endogeni cât si exogeni firmei, analiza acestora constituind o rezerva nelimitata în cresterea eficientei managementului firmei.
Alaturi de aceasta forma de organizare poate exista si o organizare informala alcatuita din ansamblul gruparilor si al relatiilor interumane stabilite spre satisfacerea unor interese personale.
Aceasta organizare informala, desi însoteste organizarea formala actioneaza, de cele mai multe ori, independent de aceasta. Cauzele aparitiei organizarii informale tin de afectivitate, satisfactii, interese, aspiratii, nivel de pregatire, calificare si origine sociala.
Componentele organizarii informale sunt grupul informal, liderul informal, relatiile informale.
Între cele doua tipuri de organizare este o strânsa interdependenta determinata de unele asemanari si anume: sunt constituite în cadrul aceleeasi organizatii, servesc realizarii unor obiective, au un caracter dinamic si general.
Se deosebesc prin marea mobilitate a organizarii informale si subordonarea acesteia realizarii unor aspiratii personale.
Influentele organizarii informale pot fi atât pozitive cât si negative, rolul managementului formal constând în cadrul organizarii formale, realizându-se astfel încât obiectivele individuale cât si cele de grup.
Variabila organizationala este reprezentata de factorii interni sau externi unitatii care conditioneaza caracteristicile acesteia dar si factori tipologici utilizati în abordarea comparativa a mai multor firme.
Variabilele organizatorice sunt:
- dimensiunea firmei
- complexitatea firmei
- caracteristicile procesului tehnologic
- nivelul dotarii tehnic
- gradul de specializare si cooperare în productie
- dispozitia teritoriala
- caracterul procesului de desfacere
- ritmul de înnoire a produselor si tehnologiilor.
Acestea influenteaza configuratia structurii organizatorice precum si componentele acesteia. De aici reiese necesitatea identificarii factorilor care tin de managementul firmei si de luarea lor în consideratie, când se utilizeaza diferite metode si tehnici de conducere.
Clasificarea structurii organizatorice se face folosind 2 criterii:
1. dupa morfologia structurii respectiv componente, mod de îmbinare si raporturile ce se stabilesc între elementele de natura functionala si operationala se disting utmatoarele tipuri de structuri;
a) structura ierarhica se caracterizeaza printr-un numar redus de componente operationale, fiecare persoana fiind subordonata unui singur sef iar conducerea fiecarui compartiment exercita toate atributiile conducerii la acel nivel;
b) structura functionala caracterizata prin existenta compartimentelor operationale si functionale, conducatorii sunt specializati într-un anumit domeniu iar executantii primesc ordine atât de la sefii ierarhici cât si de la conducerea compartimentelor functionale;
c) structura ierarhic-functionala caracterizata prin existenta componentelor operationale si functionale. Executantii sunt subordonati sefului ierarhic.
2. Criteriul ce tine seama de functionalitatea, eficienta, flexibilitatea structurii:
a) privat traditionale
b) sisteme birocratice
c) sisteme moderne.


3. Cerinte si etape în proiectarea unei structuri organizatorice eficiente
Procesul de analiza, proiectare, evaluare si îmbunatatire a structurii organizatorice presupune respectarea urmatoarelor cerinte:
1. asigurarea unui evantai optim al subordonarii adica una dintre cele mai valoroase calitati ale unei structuri organizatorice este supletea ei caracterizata printr-un numar mic de nivele ierarhice;
2. crearea si dependenta compartimentelor, adica fiecare functiune ce prezinta importanta pentru realizarea politicii si obiectivelor unei întreprinderi trebuie sa se constituie într-un compartiment specializat.
Exista patru criterii de corelare a compartimentelor specializate:
- importanta lor
- frecventa legaturilor dintre ele
- interdependenta lor
- competenta managerului.
3. asigurarea unei conduceri si a unor servicii functionale competente. Un serviciu functional nu este eficient pentru întreprindere decât daca este alcatuit din persoane responsabile, operationale, competente, active si eficiente.
4. asigurarea economiei de comunicatii. O structura eficienta trebuie sa minimizeze volumul comunicatiilor nestandardizate si necodificate
5. folosirea delegarii în cadrul procesului de conducere. Pentru problemele curente de rutina conducerea trebuie sa fie descentralizata si cât mai aproape de executanti.
Procesul de analiza si proiectare a structurii organizatorice presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- analiza obiectivelor întreprinderii
- definirea activitatilor si stabilirea continutului lor
- proiectarea compartimentelor, gruparea lor si stabilirea relatiilor dintre ele
- proiectarea propriu-zisa a structurii organizatorice
- evaluarea functionalitatii si a laturii constructive a întreprinderii.
Fiind un element dinamic si complex, structura organizatorica necesita perfectionari continue pe baza unor studii realiste care sa fie bazate pe conceptele stiintei manageriale.

4. Documente de formalizare a structurii organizatorice a întreprinderii
Pentru formalizarea unei structuri organizaotrice se folosesc urmatoarele documente:
a) regulamentul de organizare si functionare care cuprinde cinci parti si anume:
- prima parte, denumita organizarea firmei, cuprinde dispozitii generale, actul normativ de înfiintare, obiectul de activitate, tipul societatii, statutul juridic si prezentarea structurii organizatorice;
- partea a doua se refera la atributiile firmei;
- în partea a treia se fac precizari cu privire la conducerea firmei. Se precizeaza care sunt atributiile adunarii generale a actionarilor, atributiile consiliului de administratie, atributiile conducerii executive cu detalierea responsabilitatilor pentru functiile de director general si director pe functiuni;
- partea a patra cuprinde atributiile s diagrama de relatii pentru fiecare compartiment functional si operational;
- partea a cincea cuprinde dispozitii generale.
b) fisa postului este un document operational important ce prezinta în detaliu elementele cerute unui salariat pentru ca acesta sa-si poata exercita în conditii normale activitatea. Fisa postului cuprinde:
- denumirea si obiectivele postului
- compartimentul din care face parte
- competentele si responsabil
- cerinte referitoare la studii, vechime si aptitudini.
Fisa postului serveste ca document organizatoric indispensabil fiecarui salariat si ca suport pentru evaliarea muncii acestuia.
c) organigrama - o reprezentare grafica a structurii organizatorice a întreprinderii si reda o parte din componentele structurii, si anume:
- compartimente
- nivelurile ierarhice
- relatiile organizationale
- ponderea ierarhica.
Organigrama este un instrument important folosit în analiza managementului firmei. Din punct de vedere al sferei de cuprindere pot fi:
- organigrame generale
- organigrame partiale.

Din punct de vedere al modului de ordonare a compartimentelor si a relatiilor dintre ele, organigramele pot fi:
- piramidale,
- circulare,
- orientate de la dreapta la stânga.





În acest curs:

 1. Elemente introductive privind economia si gestiunea întreprinderii
 2. Implicarea factorilor de mediu în activitate întreprinderii moderne
 3. Abordarea sistemicã a întreprinderii
 4. Structura organizatorica a intreprinderii
 5. Functiunile întreprinderii si functiile managementului firmei
 6. Întreprinderea, centru decizional
 7. Activitatea comercialã a întreprinderilor
 8. Procesul de productie si organizarea lui
 9. Gestiunea financiarã a întreprinderilor
 10. Activitatea de personal a întreprinderilor
 11. Gestiunea calitatii productiei
 12. Strategii economice ale întreprinderilor

back Rãsfoieste cursul next