CAPITOLUL 3: ABORDAREA SISTEMICÃ A ÎNTREPRINDERII

 

1. Notiuni generale cu privire la sistem
Notiunea de sistem este una dintre cele mai cuprinzatoare idei ale gândirii umane. Poate tocmai de aceea teoria generala a sistemelor nu a reusit înca sa dea o formulare unanim recunoscuta acestui concept.
Sistemul poate fi definit ca un grup de elemente între care se stabileste un ansamblu de relatii. Se poate spune deci ca structura sistemului este data atât de numarul elementelor ce formeaza sistemul, cât si de conexiunile respectiv relatiile dintre acestea. Elementele sunt partile considerate ca fiind cele mai simple si care nu se mai analizeaza sau detaliaza pentru ca nu mai este necesar sau posibil. În general sunt reprezentate de indivizi, obiecte sau alte unitati.
Alegerea elementelor ce compun sistemul depinde de optica sub care urmeaza sa fie analizat si de intentiile analistului care va trebui sa defineasca granitele sistemului pe care si-l propune spre studiu.
Elementele sistemului prezinta caracteristici sau stari susceptibile adesea de a suferi transformari în timp.
Starea unui element este identificata prin intermediul unui atribut sau variabila de stare. Relatiile sau conexiunile dintr-un sistem apar ca urmare a faptului ca acesta din urma nu include decât elemente care au legatura între ele. Relatiile între elemente pot fi secventiale, reciproce si polare.
La un moment dat starea unui sistem este identificata cu ajutorul ansamblului starilor elementelor sale, dar aceste stari se pot transforma din diverse ratiuni, exprimând astfel functionarea sistemului.
Un sistem poate fi deschis sau închis în functie de intensitatea relatiilor pe care le întretine cu alte sisteme care îi sunt exterioare.
Astfel sistemele închise nu au nici o relatie iar sistemele deshise sufera influenta sau influenteaza alte sisteme cu care sunt în relatie si care constituie mediul lor.
Un sistem comunica cu mediul sau prin intermediul variabilelor de intrare sau de iesire.
Anumite intrari pot fi considerate ca perturbatii care modifica starea unor elemente ale sistemului.
Categoria elementelor de intrare care poate modifica starea unui sistem influentând functionarea sa în scopul atingerii unui obiectiv fixat se numeste comanda sistemului.
Sistemul comandat este compus dintr-un centru de comanda numit substistemul conducator si dintr-un subsistem comandat numir condus.
O forma particulara de comanda a unui sistem o reprezinta reglarea care pentru un centru de comanda înseamna a proceda astfel încât functionarea unui subsistem comandat sa conduca spre o anumita stare voita, adica la atingerea obiectivelor fixate.
Un sistem poate fi descompus în subsisteme atât pe verticala cât si pe orizontala sistemului.
Pe verticala, sistemul poate fi descompus în subsisteme pe diferite nivele cuplate cu ajutorul unui centru de comanda. Pe orizontala, un sistem poate fi adesea descompus în subsisteme specializate într-o functie precisa. În acest caz pentru centrul de comanda de nivel superior ca si pentru celelalte subsisteme componente se pune problema coordonarii.
Subsistemele paralele trebuie sa aiba obiective a caror realizare sa permita atingerea obiectivelor centrului de comanda de nivel superior.
Functionarea ansamblului subsistemelor trebuie sa se faca prin evitarea oricaror conflicte ce ar putea sa apara.2. Aplicarea notiunii de sistem la întreprindere
a) Întreprinderea - sistem compus din elemente diferite
Privita ca sistem economic, întreprinderea cuprinde urmatoarele elemente:
- personalul, caracterizat prin diverse variabile de stare cum sunt: sexul, vârsta, calificarea, functia;
- mijloacele materiale si anume masini, utilaje, instalatii pentru care bilantul contabil retine doua variabile de stare: valoarea si categoria de imobilizare. Alte variabile de stare se pot referi la natura echipamentului, puterea instalata sau capacitatea de productie;
- drepturile, obligatiile si mijloacele financiare ale întreprinderii care sunt cuprinse în bilant sub forma valorica si se refera la dreptul de proprietate asupra altor întreprinderi sub forma actiunilor detinute, a creantelor si a lichiditatilor în banca sau în casa;
- materiile prime, produsele finite, semifabricatele sau în curs de fabricatie care se gasesc în bilant sub denumirea de valori de exploatatie.
În întreprindere pot fi identificate si alte elemente reprezentate ca entitati: brevetele de fabricate, ansamblul cunostintelor etnice si stiintifice ale membrilor întreprinderii, informatiile.

2. Functionarea întreprinderii ca sistem
Ca orice sistem, întreprinderea functioneaza atunci când are loc transformarea elementelor sale.
O transformare este cunoscuta sub numele de productie.
Pentru a se realiza transformarea productiva, întreprinzatorul reuneste factorii de productie achizitionati din exteriorul întreprinderii si combina rational acesti factori în proportii care depind de tehnicile puse în aplicare sau de obiectivele vizate.
Productia care este rezultatul acestei combinatii se prezinta sub forma de bunuri materiale sau servicii.
Transformarea productiva este de fapt ceea ce se numeste proces de productie.
Generalizând, se poate spune ca aceasta reprezinta totalitatea activitatilor desfasurate cu ajutorul mijloacelor de munca si a proceselor naturale care au loc în legatura cu transformarea obiectelor muncii în produse finite.
Procesul de productie cuprinde doua laturi distincte:
1. procesul tehnologic,
2. procesul de munca.
Procesul tehnologic reprezinta transformarea directa, cantitativa si calitativa a obiectelor muncii prin modificarea formelor, dimensiunilor, compozitiei chimice sau structurii interne si dispozitiei spatiale a acestora.
Procesul de munca reprezinta activitatea executantului în sfera productiei sau îndeplinirea unei functii în sfera neproductiva.
Transformarile succesive ce au loc în cadrul unui proces de productie si care se repeta identic pentru fiecare obiect al muncii respectiv produs sau lot de produse formeaza un ciclu de productie.
Caracteristica de baza a ciclului de productie este durata sa, adica timpul calendaristic în decursul caruia obiectele muncii trec succesiv printr-un anumit numar de procese partiale de fabricatie, considerând acest timp din momentul intrarii lor în I stadiu de productie si pâna la obtinerea productiei finite.
Durata unui ciclu de productie este influentata de diversi factori.
O alta transformare a lementelor din cadrul sistemului întreprinderii are loc în cadrul distributiei.
Întreprinderea produce bunuri si servicii pe care le poate vinde direct pe piata si încasând imediat contravaloarea lor în acest caz dispunând de lichiditati sau le vinde pe credit, situatie în care va poseda creante.
Ansamblul de transformari ale elementelor întreprinderii ce au loc în cadrul productiei si distributiei formeaza ciclul de exploatatie al întreprinderii.


3. Întreprinderea, sistem organizat
În definirea organizarii întreprinderii trebuie sa pornim de la ceea ce înseamna în general organizarea si anume descompunerea unui fenomen, proces sau obiect în elementele sale cele mai simple si analiza acestora în scopul recompunerii lor sun un efect de sinteza bine determinat.
Se poate spune ca întreprinderea devine un sistem organizat prin descompunerea ei în elementele componente, analiza acestora cu scopul recompunerii lor dupa anumite criterii tehnice, economice si de personal având ca obiect realizarea a ceea ce se propune.
În cadrul unei întreprinderi poate fi identificat un ansamblu de activitati de baza: aprovizionarea, productia, vânzarea, transportul, finantele si evidenta contabila.
La rândul lor, fiecare dintre aceste activitati pot fi descompuse într-un anumit numar de operatii sau atributii care trebuie coordonate între ele într-un mod cât mai eficient. Pentru aceasta operatiunile se descompun în sarcini elementare la care trebuie urmarita o corelare deplina.
În administrarea întreprinderii, activitatile de baza, cum ar fi productia, vânzarea, aprovizionarea, coincid cu ceea ce reprezinta functiunile acesteia. Pentru prima data problema functiunilor întreprinderii a fost abordata de francezul Henri Fayol dar, indiferent de modul de împartire a ansamblului întreprinderii pe functiuni, activitati, atributii sau sarcini, toate acestea se regasesc într-o forma sau alta în celulele organizatorice ce se integreaza unele în altele.
Cea mai mica dintre acestea este postul care cuprinde totalitatea obiectelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor desemnate pe anumite perioade fiecarui component al întreprinderii.
Factorul de generalizare a posturilor îl reprezinta functia. De exemplu, functiei de sef de serviciu îi corespunde un numar cuprins între 5-15 posturi.
Într-o întreprindere, atât posturile cât si functiile pot fi de conducere sau de executie.
Prin agregarea unor posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar rezulta compartimentul. Acesta este alcatuit dintr-un grup de persoane ce exercita activitati sub o autoritate unica. Aceste activitati pot fi o parte din elementele unei functiuni a întreprinderii, pot acoperi în totalitate o functiune sau chiar mai multe functiuni.
Crearea unui compartiment în cadrul unei întreprinderi depinde de importanta functiunii pentru acea întreprindere. Multitudinea compartimentelor întreprinderii poate fi clasificata dupa mai multe criterii:
a) importanta ierarhica: directia, serviciul, biroul, sectia sau atelierul;
b) activitatile specifice îndeplinite: compartimente de aprovizionare, vânzari, persoane, contabilitate;
c) modul de participare la actiune: compartimentul de conducere, de executie;
d) modul de exercitare a autoritatii: compartimente ierarhice sau functionale.
Ansamblul persoanelor si compartimentelor aflate sub autoritatea directa a unui conducator, adica în relatie directa cu acesta se numeste pondere ierarhica sau norma de conducere.
Ponderea ierarhica poate fi restrânsa în cazul unui numar mic de subordonati sau largita în situatia contrara.
Avantajele ponderii ierarhice restrânse constau în cunoasterea si coordonarea mai buna a subordonatilor si în mai buna eficacitate a activitatii compartimentului. Prezinta si inconvenientul ca duce la cresterea numarului de niveluri ierarhice si de aici pot apare dificultati de comunicare.
O pondere ierarhica largita prezinta avantajul unei participari mai largi la realizarea sarcinilor compartimentului si o mai mare flexibilitate la schimbare.
Inconvenientul consta în dificultatea controlului din partea sefului datorita numarului mare de relatii pe care le întretine cu subordonatii.
Problema organizarii generale a întreprinderii are în vedere gruparea activitatii acesteia dupa diferite criterii, si anume: în cadrul întreprinderii mici patronul poate sa-si asume singur ansamblul functiunilor generate de specificul activitatii. Odata cu cresterea marimii întreprinderii creste si numarul operatiunilor care devin complexe, astfel încât nu pot fi asumate de catre aceeasi persoana, fiind necesara regruparea lor pentru a putea fi date spre îndeplinire unor alte persoane.


4. Întreprinderea - sistem condus
Conducerea întreprinderii înseamna, de fapt, luarea de decizii, directia generala reprezentând centrul de comanda ce priveste întreprinderea în mod global si care îsi asuma întreaga responsabilitate pentru aceasta.
Ea este alcatuita dintr-un anumit numar de persoane în functie de marimea întreprinderii. În cadrul directiei generale sunt inclusi în primul rând conducatorii plasati la nivelul ierarhic cel mai înalt care îndeplinesc si functia de administratori.
În cazul în care directia generala a întreprinderii este formata din mai multe persoane, deciziile în acest caz sunt considerate ca se iau în numele acestui grup.
Principalele atributii ale directiei generale a întreprinderii sunt:
a) Elaborarea strategiei întreprinderii - presupune observarea mediului întreprinderii, în mod deosebit a sectoarelor de activitate în care se integreaza sau în care ar dori sa se integreze întreprinderea
" detectarea nevoilor pietei susceptibile de a fi exploatate, alegerea între diferitele oportunitati tinând seama de posibilitatile întreprinderii;
" elaborarea planului strategic care defineste atributiile generale si permite adaptarea resurselor întreprinderii la oportunitatile selectate;
" elaborarea planului de productie în care sunt descrise politicile ce trebuiesc puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor si resurselor ce sunt alocate diferitelor compartimente, operationale si functionale.
b) Exercitarea autoritatii ierarhice, ce se refera la stabilirea si punerea în functiune a structurii organizatorice a întreprinderii, coordonarea diferitelor compartimente în scopul atingerii obiectivelor, controlul evolutiei activitatii întreprinderii si a rezultatelor acesteia precum si punerea în aplicare a unui sistem de recompense si sanctiuni pentru stimularea si motivarea personalului.
c) Stabilirea de relatii cu mediul înconjurator. Aceste relatii ocupa un timp considerabil în activitatea directiei generale deoarece se refera la contactele pe care le întretine întreprinderea cu diferite organizatii publice sau private.


5. Întreprinderea, sistem deschis

Întreprinderea este un sistem deschis pentru ca functioneaza într-un mediu complex de la care sufera influente si pe care îl poate influenta.
Privit în sens larg, mediul în cadrul caruia întreprinderea îsi desfasoara activitatea cuprinde un ansamblu de factori ce alcatuiesc o structura complexa, eterogena. La rândul sau, întreprinderea poate fi considerata ca un subsistem al unor sisteme de nivel superior.
Functionarea oricarei economii se caracterizeaza prin existenta schimburilor de bunuri si servicii între diferiti indivizi si/sau agenti economici.
Întreprinderea participa la ansamblul activitatii economice si datorita acestui fapt intra în relatii cu ceilalti agenti economici.
Relatiile dintre diferiti agenti economici se exprima prin fluxuri care sunt de doua categorii:
- fluxuri reale sau fizice, care semnifica un schimb de bunuri si servicii de la un agent economic la altul;
- fluxul monetar sau financiar care semnifica transferul de bani de la un agent economic la altul sau nasterea unei creante, a unui agent economic fata de altul.
În economiile moderne ca regula generala orice flux real va da nastere la un flux monetar de marime egala si de sens invers. În schimb, anumite fluxuri monetare nu vor avea în mod necesar o contrapartida reala, cum este cazul împrumuturilor acordate de catre banci întreprinderilor.


6. Întreprinderea, sistem cu finalitate
Finalitatea unei întreprinderi este exprimata de obiectivele sale. Problema care se afla înca în discutia specialistilor este aceea daca exista obiective superioare proprii întreprinderilor sau obiectivele întreprinderii rezulta din suma obiectivelor membrilor sai ori a centrlor de comanda ale fiecaruia dintre subsisteme.
Ceea ce se poate spune cu certitudine este faptul ca finalitatea fundamentala a unui individ în întreprindere este determinata de anumite mobiluri: atunci când individul respectiv este patronul întreprinderii, mobilurile sale sunt similare cu ale organizatiei pe care o conduce.
De-a lungul diferitelor stadii ale dezvoltarii economice finalitatea întreprinderii a suferit mai multe mutatii. Raportata la mediul sau traditional, întreprinderea are drept obiectiv asigurarea subsistentei sau satisfacerea nevoilor grupului uman care o compune.
Odata cu aparitia industrializarii si ale concurentei, întreprinderea îsi propune ca obiectiv primordial realizarea de profit maxim.
În acest caz profitul devine proprietatea exclusiva a proprietarilor capitalului si de asemenea preocuparea principala excluzând orice preocupare de ordin social.
Finalitatile astfel exprimate si comportamentele care decurg din acestea sunt expresia asa numitului capitalism salbatic criticat de numerosi economisti.
Întreprinderile contemporane se dezvolta într-un mediu postindustrializat în care sunt supuse unor restrictii cum sunt concentrarea, adica gruparea întreprinderilor în ansambluri de mari dimensiuni, internationalizarea prin care întreprinderile urmaresc sa-si extinda pietele în strainatate pentru a-si vinde produsele precum si participatia care conduce la integrarea personalului, adica adeziunea la obiectivele firmei, colaborarea la deciziile care îl vizeaza si cointeresarea în rezultatele firmei.
În conditiile economiei de piata moderne, obtinerea de profit ramâne prima finalitate a întreprinderii, dar nu si singura. Disocierea proprietatii si a puterii în cadrul întreprinderii a favorizat dezvoltarea altor obiective dar a caror realizare ramâne subordonata obtinerii unui nivel satisfacator de profit.
Aceste obiective se refera la cresterea sau maximizarea vânzarii si la calitatea serviciului prestat. Cresterea sau maximizarea vânzarilor constituie un obiectiv acceptat de în masura în care el rezolva o parte din problemele cu care se confrunta întreprinderea si anume:
a) pe plan social cresterea vânzarilor permite rezolvarea problemelor de munca;
b) cresterea întreprinderii permite satisfacerea motivatiilor conducatorilor acesteia.
Referitor la calitatea serviciului prestat, aceasta exprima vointa conducerii întreprinderii de a asigura utilitatea sociala a produselor fabricate. Acest obiectiv este frecvent evocat mai ales de catre întreprinderile publice.


În acest curs:

 1. Elemente introductive privind economia si gestiunea întreprinderii
 2. Implicarea factorilor de mediu în activitate întreprinderii moderne
 3. Abordarea sistemicã a întreprinderii
 4. Structura organizatorica a intreprinderii
 5. Functiunile întreprinderii si functiile managementului firmei
 6. Întreprinderea, centru decizional
 7. Activitatea comercialã a întreprinderilor
 8. Procesul de productie si organizarea lui
 9. Gestiunea financiarã a întreprinderilor
 10. Activitatea de personal a întreprinderilor
 11. Gestiunea calitatii productiei
 12. Strategii economice ale întreprinderilor

back Rãsfoieste cursul next