Actiunea 6:
OBSERVARE SI INOVARE

Aceasta actiune contribuie la imbunatatirea calitatii transparentei sistemelor educationale si la favorizarea procesului de inovare pedagogica in Europa prin intermediul schimbului de informatii si experienta, identificarii bunelor practici, analizei comparative a sistemelor si politicilor in domeniu, precum si prin punerea in discutie si analizarea temelor de interes comun privind politica educationala, propuse de catre Consiliu.

 

clear.gif (51 bytes)Actiunea 6.1
clear.gif (51 bytes)Observarea sistemelor, politicilor si inovarilor in domeniul educatiei

clear.gif (51 bytes)Actiunea 6.2
clear.gif (51 bytes)Initiative novatoare ce raspund cerintelor care apar

 Actiunea 6.1 Observarea sistemelor, politicilor si inovarilor in domeniul educatiei

 

Aceasta actiune incearca, in masura posibilitatilor, utilizarea cât mai adecvata a structurilor existente in vederea realizarii urmatoarelor activitati:

  • colectarea informatiilor descriptive si statistice si realizarea de analize comparative privind sistemele si politicile educationale in tarile participante;
  • elaborarea de metode pentru evaluarea calitatii educatiei, inclusiv definirea adecvata a criteriilor si indicatorilor;
  • dezvoltarea si actualizarea bazelor de date si a altor surse de informare privind experimentele novatoare;
  • diseminarea informatiilor referitoare la experienta dobândita ca urmare a activitatilor relevante, sprijinite atât la nivel national cât si comunitar;
  • facilitarea recunoasterii, intre tarile participante, a diplomelor, calificarilor si perioadelor de studiu corespunzatoare tuturor nivelurilor educationale.

Sprijinul financiar comunitar poate fi acordat retelei de informare asupra educatiei in Europa - ”EURYDICE”, constituita dintr-o Unitate Europeana stabilita de catre Comisia Europeana si din unitati nationale infiintate de catre tarile participante, având scopul de a contribui in mare masura la implementarea Actiunii 6.1. Reteaua EURYDICE va avea in mod deosebit sarcini precum: colectarea si diseminarea informatiilor asupra sistemelor si politicilor educationale, dezvoltarea bazelor de date documentare, realizarea de studii comparative si elaborarea de indicatori.

Atunci când este necesar, se va putea face apel la contributia expertilor externi: organizarii si participarii la vizitele multilaterale de studiu - ”Arion” a persoanelor cu functii de decizie si conducatorilor de institutii de invatamânt din oricare sector educational, in scopul facilitarii schimbului de informatii si experienta privind teme de interes comun pentru tarile participante. Comisia Europeana si tarile participante vor asigura diseminarea adecvata a rezultatelor vizitelor si vor promova interactivitatea dintre acestea si alte actiuni din cadrul noului program Socrates; integrarii in retea a institutelor si a altor organisme adecvat calificate pentru analizarea sistemelor si politicilor educationale, precum si a organismelor implicate in evaluarea calitatii invatamântului; realizarii de studii, analize, proiecte pilot, seminarii, schimburi de experta si alte activitati adecvate, legate de aspectele de interes comun ale politicii educationale, care reunesc persoane cu functii de decizie pentru a discuta temele prioritare determinate de catre Consiliu. Comisia Europeana poate face apel la serviciile unui grup de experti pentru a o asista in asigurarea fiabilitatii activitatilor analitice desfasurate. Stabilirea grupului se va realiza la propunerea Comisiei Europene si dupa aprobarea Consiliului; activitatilor concepute sa promoveze recunoasterea diplomelor, calificarilor si perioadelor de studiu, in special studiilor, analizelor, proiectelor pilot si schimbului de informatii si experienta. Reteaua comunitara a centrelor de informare asupra recunoasterii academice a diplomelor - ”Naric” va contribui din plin in aceasta privinta. Ea colecteaza si disemineaza, in special, informatii autentificate necesare recunoasterii academice, pastrând in acelasi timp sinergia cu recunoasterea diplomelor profesionale.

In implementarea acestei actiuni, se va asigura o cooperare strânsa cu Oficiul Statistic al Comunitatilor Europene (Eurostat), cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale (Cedefop), cu Fundatia Europeana pentru Formare (ETF) si cu alte organizatii internationale adecvate, cum sunt Consiliul Europei, Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OCDE) si cu Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Ştiinta si cultura (UNESCO).

< < < sus

Actiunea 6.2 Initiative novatoare ce raspund cerintelor care apar

Pe lânga activitatile de cooperare prevazute in cadrul celorlalte actiuni ale prezentului program, Comunitatea Europeana poate sprijini proiecte si studii transnationale care isi propun sa contribuie la stimularea inovarii intr-unul sau mai multe sectoare specifice ale educatiei. Temele prioritare sunt stabilite de catre Consiliu si sunt in mod regulat revizuite pentru a fi adaptate cerintelor care apar in cursul perioadei acoperite de cea de-a doua faza a programului de actiune comunitara in domeniul educatiei Socrates.

< < < sus

clear.gif (51 bytes)[Actiuni] [Actiunea 1] [Actiunea 2] [Actiunea 3] [Actiunea 4] [Actiunea 5] [Actiunea 7] [Actiunea 8]
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)