D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
- autori Ecaterina Sarah Frasineanu(coord), Mihaela Aurelia Ştefan, Alexandrina Mihaela Popescu, Corneliu Novac, Florentina Mogonea, Florentin Remus Mogonea,Vali Ilie, Răzvan Alexandru Călin


Coperta 1
Coperta 4
  Argument
    Probabil, cea mai interesantă şi aşteptată disciplină din planurile de învăţământ pentru formarea iniţială a cadrelor didactice (nivelul I şi nivelul II), practica pedagogică este axul central al formării competenţelor profesionale, un sistem de activităţi în care se cristalizează principalele cunoştinţe, abilităţi, atitudini-valori ale studenţilor care se pregătesc să fie profesori, prin contactul direct cu realitatea din învăţământ.
    Obiectivul general al practicii pedagogice îl reprezintă formarea competenţelor specifice profesiei didactice, ceea ce solicită cunoaşterea aspectelor organizatorice şi a conţinutului activităţii instructiv-educative din şcoală şi susţinerea unor activităţi didactice. De asemenea, prin intermediul acestei discipline şi activităţi (totodată), studenţii se apropie mai mult de înţelegerea aspectelor psihopedagogice pe care le implică personalitatea elevilor şi ajung să identifice, să explice şi chiar să propună soluţii pentru rezolvarea unor probleme psihopedagogice specifice învăţământului.
    Prezentul ghid a fost gândit şi elaborat pentru a orienta studenţii în procesul formării competenţelor profesionale şi transversale asumate prin practica pedagogică, valorificând întreaga experienţă a disciplinelor parcurse în cadrul modulelor de studii psihopedagogice.
    Organizarea practicii pedagogice cuprinde două etape: practica pedagogică de iniţiere, etapă ce are un caracter observativ, de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi practica pedagogică propriu-zisă, care este axată pe implicarea responsabilă a studenţilor practicanţi în activităţi de analiză a activităţilor demonstrative, de proiectare didactică, de susţinere a unor lecţii de probă şi finale, în parteneriat şi individual, de analiză şi autoanaliză a lecţiilor sau altor forme de activitate instructiv-educativă, de reglare şi îmbunătăţire a propriei pregătiri profesionale.
    Conducerea şi îndrumarea studenţilor la practica pedagogică revine coordonatorului de practică, care va colabora cu conducerea şcolii şi cu profesorii mentori/tutori (îndrumătorii direcţi ai grupei de studenţi), la clasele cărora se efectuează practica pedagogică. Prin modul de selecţie a unor cadre didactice cu funcţia de mentori/tutori, având în vedere expertiza acestora în domeniul didactic, ucenicia sau mentoratul contribuie la învăţarea de către studenţi a unor roluri complexe, pe care un cadru didactic le deţine, dar şi la integrarea lor în clasa de elevi, în grupa de studenţi, prin asimilarea unor cunoştinţe, tehnici de acţiune, moduri de comportament, mai mult chiar, ajută la îmbunătăţirea comunicării, la dezvoltarea profesională şi personală.
    La începutul perioadei de practică pedagogică se organizează fiecare grupă de studenţi, se desfăşoară practica observativă, au loc analize cumulative şi interpretări ale activităţii urmărite în şcoală. În mod progresiv, este observat mediul educativ din şcoală şi din afara şcolii, cu o extindere la activităţile extracurriculare şi extraşcolare, sunt analizate principalele documente curriculare ale şcolii şi ale profesorului (plan de învăţământ, orar, programe şcolare, planificări, proiecte, manuale, materiale auxiliare etc.). Studenţii cunosc şi descriu clasa de elevi, relaţiile şcoală – familie, formele de activitate, atmosfera din clasă şi din şcoală, tipologia şi logica activităţilor didactice.
    Rolurile şi sarcinile cadrului didactic modern sunt multiple, de aceea, este necesară conştientizarea complexităţii acestora, prin implicare în acţiuni legate de realizarea de materiale didactice, corectarea caietelor de teme, analiza documentelor oficiale, a modului de scriere a notelor în catalog, prin participare la activităţi extraşcolare ale elevilor (de exemplu, vizite, spectacole) şi oferire de sprijin organizatoric cadrului didactic.
    Evaluarea finală a practicii pedagogice constă în analiza realizării portofoliului specific practicii pedagogice (incluzând protocoale/fişe de observare, fişe de caracterizare psihopedagogică a elevilor, proiecte de lecţii, fişe de evaluare pentru elevi, mijloace de învăţământ confecţionate ş.a.). Importanţa şi ponderea practicii pedagogice în curriculumul formării pentru profesia didactică este subliniată şi de regulamentele instituţionale, de aceea, participarea la practică este obligatorie, iar atitudinile studenţilor practicanţi faţă de ei înşişi, faţă de elevi, profesori, părinţi, colegi trebuie să fie subsumate unor standarde de calitate crescute.
Cuprins
Autorii

Învățarea și self-managementul învățării eficiente în mediul universitar
- autor Ecaterina Sarah Frasineanu


Coperta 1
Coperta 4
  Argument
   Concepută iniţial ca teză de doctorat, lucrarea cu tema Învăţarea şi self-managementul învăţării eficiente în mediul universitar abordează contextul deosebit de complex al învăţării eficiente la studenţi, înregistrând aspecte reflectate de starea actuală din învăţământul superior.
   Autoarea inventariază stadiul de cercetare a problemei, cu o clarificare a conceptelor specifice, urmată de analiza învăţării ca structură, proces, produs şi de prezentarea specificului învăţării la vârsta tinereţii şi la vârsta adultă. În partea aplicativă a lucrării, demersul investigativ urmăreşte: descrierea mecanismelor procesului de self-management al învăţării, cu evidenţierea influenţei unor factori personali în învăţare, verificarea unor modalităţi concrete pentru sprijinirea studenţilor în trecerea de la învăţarea dirijată la self-managementul învăţării, construirea şi validarea unui program de self-management al învăţării, explicarea avantajelor şi limitelor self-managementului învăţării, identificarea alegerilor metodologice şi a adaptărilor stilistice în învăţarea realizată de studenţi.
Autoarea

Puncte de sprijin în învăţarea pedagogiei pentru studenţii viitori profesori
- autor Ecaterina Sarah Frasineanu


Coperta 1
Coperta 4
  Argument
   Lucrarea se adresează studenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea din Craiova, care se pregătesc să fie profesori, fiind un instrument de învăţare a disciplinei Pedagogie, pentru seminar. În cadrul seminarului, materialul suport oferă, dar şi solicită studenţilor să opereze cu conceptele şi schemele de acţiune esenţiale ale domeniului, să explice, să interpreteze şi să rezolve situaţii pedagogice, manifestându-şi astfel atitudini, motivaţii pozitive cu privire la profesionalizarea didactică şi responsabilitate în propria pregătire.
   Alegerea acestui mod de abordare a fost influenţată de constatarea eficienţei utilizării unor modalităţi, instrumente, proceduri şi sarcini similare prin proiectul de cercetare „Cognitivismul şi constructivismul − noi paradigme în educaţie. Consecinţe asupra formării profesorilor, ca viitori actori în spaţiul educaţional European” (2005-2007), desfăşurat sub coordonarea doamnei profesor univ. dr. Elena Joiţa.
   În structurarea tematică a conţinuturilor disciplinei am recurs la:
      -precizări conceptuale, în scopul formării limbajului pedagogic;
      -delimitări ale gradului de generalitate a conceptelor utilizate;
      -diferenţierea şi integrarea unor idei pentru eliminarea confuziilor, a elementelor depăşite;
      -propuneri de probleme/ întrebări cheie pentru dezbatere, reflecţie;
      -sprijin procedural prin scheme cognitive, sinteze ale ideilor, completări;
      -îndrumarea spre resurse bibliografice accesibile;
      -formularea unor itemi pentru recapitulare şi evaluare, cu inventarierea conceptelor esenţiale utilizate.
   Pentru facilitarea elaborării de către studenţi a lucrărilor aplicative de seminar, am recurs la structurări ale acestora şi la prezentarea unor criterii de realizare. Ca elemente componente ale portofoliului didactic, lucrările aplicative au rolul de înregistrare a experienţei didactice şi educative dobândite, a manifestării reflexivităţii studenţilor asupra pregătirii pentru profesia didactică, evidenţiind preocupările pentru acumularea diferitelor modele de realizare a procesului instructiv-educativ, în vederea utilizării creative, ca viitori profesori.
   Aşadar, lansăm studenţilor, o invitaţie la: cunoaşterea domeniului Pedagogie, exersarea abilităţilor de comunicare în grup, autocunoaştere şi aplicare a metodologiei învăţării eficiente.
Autoarea
__________________________

Pedagogie - Educatie si Curriculum
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie , Ecaterina Sarah Frasineanu


__________________________

A deveni profesor constructivist
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie, Popescu Alexandrina Mihaela, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu


Coperta 1
Coperta 4
__________________________

Formarea pedagogica a profesorului. Instrumente de invatare cognitiv - constructivista,
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie, Popescu Alexandrina Mihaela, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu


Coperta 1
Coperta 4
__________________________

Profesorul si alternativa constructivista a invatarii. Material-suport pedagogic pentru studentii-viitori profesori
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie , Popescu Alexandrina Mihaela, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu


Coperta 1
Coperta 4
__________________________

Pregatirea pedagogica a studentilor. Sarcini si instrumente de invatare independenta, constructivista. Pedagogie. Managementul clasei de elevi
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie , Popescu Alexandrina Mihaela, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu


Coperta 1
Coperta 4
  Introducere (format pdf)
__________________________

Strategii constructiviste in formarea initiala a profesorului
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie , Corneliu Novac , Popescu Alexandrina Mihaela , Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Boboila Cristea


Coperta 1
Coperta 4
   Introducere (format pdf)
__________________________
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...] Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric