D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

Legislație


  Regulamentul de organizare si functionare a D.P.P.D. - O.M. nr. 4356/1996;  


  O.M. nr. 3312/23.02.1998 privind Regulamentul de organizare si desfasurare a practicii pedagogice;
 


  O.M. nr. 4237/13.06.2003 privind Planul de invatamant al Departamentelor pentru Pregatirea Personalului Didactic;
 


  Legea nr. 288/14.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 78/2005
 


  H.G. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta
 


  O.M. nr.3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenta
 


  O.M. nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizata a Sistemului European de Credite Transferabile(ECTS)
 


  O.M. nr.4343/17.06.2005 privind programul de studii pentru obtinerea certificatului de absolvire al D.P.P.D.;
 


  Legea nr 346/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
 


  Legea nr 258/19.07.2007 privind practica elevilor și studenților
 


   Ordin nr. 4316/03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic [...].
 


   ORDIN 4872 din 22.07.2008 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic[...].
 


   Carta Universitatii din Craiova, 2009, Secţiunea a 7-a, Pregătirea pedagogică[...].
 


   Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 publicata in Monitorul Oficial luni, 10 ianuarie 2011 [...].
 


   Ordin MECTS nr. 3753 din 9 februarie 2011, privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant [...].
 


   H.G. nr. 966 / 29.09.2011, pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile, pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați
 


   Hotărârea Consiliului ARACIS din data de 24.11.2011 cu privire la avizele acordate în urma evaluării PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE [...].
 


   Ordin privind aprobarea conditiilor pentru organizarea masterului didactic nr. 3841 din 26.04.2012 .
 


   Hotărâre nr. 707 din 18/07/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 30/07/2012 Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013.
 


  OMECTS nr. 5745 din 13 septembrie 2012, publicat in Monitorul Oficial 657 din 17 septembrie 2012, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactică.
 


   Hotărârea Consiliului ARACIS din data de 25.07.2013 cu privire la avizele acordate în urma evaluării PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE: Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, calificativul Încredere, menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare [...].
 


  Ordonanța de urgență a Guvernului, nr.49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative.
 


 
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]


 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric