D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
PROCONSTRUCT
Formarea profesorilor din învățământul preșcolar în mod constructivist


  Program acreditat de către Direcția Generală Management, Resurse Umane si Rețea Școlară. Direcția Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3655/29.04.2013

Furnizor
 • Universitatea din Craiova - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Categoria programului

 • Program de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin (5), lit.a), b) și c) din Legea Educației Naționale Nr.1/2011 (conform OMECTS 5564/07.10.2011)

Tipul de program

 • Categoria de program: Categoria 2. Program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației Naționale, conform art. 244, alin. (5), lit. e și f, din Legea nr.1/2011
 • Tipuri de competențe : b) Dezvoltarea și extinderea competențelor tranversale privind autocontrolul și analiza reflexivă a proriei activități
 • Durata: 92 ore; 1 sem.
 • Nr. de credite profesionale transferabile: 25 credite;
 • Nr. de module: format din 1 modul cu 5 unități tematice;
 • Forma de învățământ: zi

Grup țintă

  •cadre didactice – profesori pentru ciclurile de învățământ preșcolar, interesați de formarea continuă în direcția exersării multiplelor roluri și competențe cerute de către profesia didactică, în acord cu cerințele unei societății bazate pe cunoaștere și pe dezvoltare durabilă (educatoare, institutori, profesori de învățământul preșcolar cu diplomă de licență sau echivalent al acesteia)

Perioada de desfășurare

  Programul se desfasoara sâmbăta și duminica de la momentul completarii grupei de cursanti.

Acte necesare:

 1. Fișa de înscriere
 2. Copie CI
 3. Copie certificat de naștere
 4. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
 5. Copii acte de studii: bacalaureat/licență + masterat/doctorat/studii postuniversitare
 6. Adeverința de încadrare de la locul de muncă în învățământ
  Fișa, completată și scanată, va fi trimisă pe adresa coordonatorului de program lector universitar doctor Ecaterina Sarah Frăsineanu e-mail: sarah.frasineanu@yahoo.com.
  Toate documentele menționate vor fi perforate și îndosariate într-un dosar de plastic. Nu sunt necesare folii de plastic (și nici capsarea lor).

Taxa

   TAXĂ: 300 ron. După înscrierea la sala 323 din universitate, taxa se plătește la casieria Universității din Craiova, complex Agronomie cu mențiunea pentru DPPD, programul de formare continuă PROCONSTRUCT”. Menționăm că plata taxei și desfășurarea cursurilor se realizează după confirmarea constituirii unei grupe de 25 de cursanți.
  Precizăm că susținerea acestor taxe este reglementată în Legea Educației Naționale/ 2011:
"Art.104.(2)Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat...pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:...
b) cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului...,
Art. 111.(1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se asigură următoarele cheltuieli aferente unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv pentru învățământul special: . . . .
e) perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor și strategiilor Ministerului Educației, Cercertării, Tineretului și Sportului;
Art.242.(1)Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră.
(2)Evoluția în carieră se realizează prin ...examene de calificare a diferitelor niveluri de competență"
  Cadrele didactice pot solicita decontarea cheltuielilor cu formarea continuă prin depunerea unei cereri la care anexează documentele de plată la secretariatul școlii.

Finalizarea programului

   Certificarea personalului didactic care va finaliza programul de formare continuă se realizează prin:
- Atestat de formare continuă a personalului didactic;
- Fișa competențelor și a disciplinelor din programul de formare continuă.

Competențe

 1. Cunoașterea și explicarea corectă a fundamentelor constructivismului, a principiilor, strategiilor și modelelor specifice;
 2. Utilizarea metodelor și tehnicilor de natură constructivistă, a instrumentelor constructiviste care se pretează educației preșcolarilor;
 3. Utilizarea optimă a factorilor spațio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ;
 4. Manifestarea unor atitudini pozitive față de paradigma constructivistă, înțeleasă ca alternativă la teoria și practica instruirii tradiționale;
 5. Elaborarea, în grup și în diadă, a profilului de competență al educatoarei;
 6. Exersarea capacitǎții de realizare a unor transferuri teoretice și metodologice privind autoevaluarea și relația autoevaluare – metacogniție în activitatea practicǎ desfǎșuratǎ cu preșcolarii;
 7. Exprimarea unei atitudini deschise fațǎ de problematica autoevaluǎrii, în contextul general al activitǎților instructiv-educative;
 8. Utilizarea aparatului conceptual și metodologic pentru a rezolva probleme teoretice și practice privind învățarea la preșcolari;
 9. Exersarea de roluri specifice instruirii la nivelul învățământului preșcolar;
 10. Realizarea autocontrolului și controlului în învățare prin utilizarea capacităților de analiză, interpretare și luare a deciziilor în acest proces;
 11. Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităților didactice/pedagogice proprii.

Discipline

 1. Constructivismul și reevaluarea instruirii clasice. Strategii și modele constructiviste
 2. Reflexivitate și autonomie: dimensiuni imperative ale formării constructiviste a profesorilor din învățământul preșcolar
 3. Competența de învățare. Self-managementul învățării
 4. Relația autoevaluare – metacogniție, în contextul dezvoltǎrii competenței de autoevaluare a cadrelor didactice din învǎțǎmântul preșcolar
 5. Roluri și competențe profesionale ale cadrului didactic constructivist

Coordonator program

  Lect. univ. dr. Ecaterina Sarah Frăsineanu E-mail: sarah.frasineanu@yahoo.com
 
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]


 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link

sus
 

Contact   Legislatie   Istoric