Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Structuri de conducere
Structuri cu rol consultativ
Functii de conducere
Istoric functii de conducere
Pagina Universitatii

 

STRUCTURILE DE CONDUCERE

Autonomia Universităţii din Craiova se realizează prin: autonomia organizării structurilor didactice şi ştiinţifice, autonomia financiară şi administrativă, autonomia funcţională, autonomia activităţilor didactice şi ştiinţifice, autonomie jurisdicţională. Toate acestea definesc cadrul, funcţiile şi structurile administraţiei academice, delimitează statutul, responsabilităţile şi competenţele lor.
Structurile de conducere ale Universităţii din Craiova sunt:

Senatul este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii din Craiova.
Senatul asigură reprezentativitatea comunităţii universitare
Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o treime dintre membri Senatului universitar.
Prorectorii şi decanii participă la şedinţele Senatului universitar, ca membri aleşi sau ca invitaţi permanenţi, după caz.<
La şedinţele Senatului universitar participă, ca invitaţi ai preşedintelui Senatului universitar, reprezentanţi ai sindicatelor din Universitate, alte persoane din Universitate sau din afara ei.

Atributiile senatului universitar sunt:

 • elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta Universităţii;
 • aprobă, la propunerea rectorului, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale anuale, la propunerea rectorului;
 • aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
 • încheie contractul de management cu rectorul;
 • controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii specializate;
 • garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
 • elaborează şi aprobă "Codul de asigurare a calităţii";
 • elaborează şi aprobă "Codul de etică şi deontologie universitară";
 • adoptă "Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului";
 • aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Universităţii;
 • validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie al Universităţii;
 • aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare;
 • evaluează periodic resursa umană a Universităţii;
 • aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu rezultate profesionale slabe, pe baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
 • aprobă contractele pe perioadă determinată cu cadre didactice pensionate, la propunerea facultăţilor şi cu avizul rectorului;
 • acordă titluri onorifice, la propunerea scrisă a Consiliilor facultăţilor;
 • aprobă propunerile facultăţilor pentru şcoli doctorale şi conducători de doctorat;
 • aprobă candidaţii propuşi de facultăţi pentru Comisiile şi Agenţiile academice naţionale;
 • aprobă principiile de acordare a burselor pentru studenţi;
 • aprobă taxele percepute de Universitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • stabileşte cooperări academice naţionale şi internaţionale şi aprobă acordurile de cooperare;
 • îndeplineşte alte atribuţii ce decurg din legislaţia învăţământului.

Senatul Universităţii lucrează în plen şi pe Comisii.
Comisiile Senatului universitar şi atribuţiile acestora sunt aprobate în plenul Senatului universitar, la propunerea preşedintelui acestuia.

Consiliul de administraţie, prezidat de rector, asigură conducerea operativă a Universităţii.
Consiliul de administraţie aplică hotărârile strategice ale Senatului universitar.
Liderii sindicatelor din Universitate legal constituite, sunt invitaţi de către rector să participe la şedinţele Consiliului de administraţie.

Atributiile Consiliului de administratie:

 • propune Senatului universitar strategii ale Universităţii pe termen lung şi mediu, precum şi politici pe domenii de interes ale Universităţii;
 • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
 • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
 • aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul universitar;
 • avizează propunerile de programe noi de studii;
 • formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care sunt ineficiente financiar;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare.

Consiliul facultăţii

Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.
Consiliul facultăţii poate fi convocat de decan sau la cererea a cel puţin două treimi dintre membrii Consiliului facultăţii.
Prodecanii şi şefii de departament din facultate participă la şedinţele Consiliului facultăţii, ca membri aleşi sau ca invitaţi permanenţi, după caz.
La şedinţele Consiliului facultăţii participă, ca invitaţi ai decanului, reprezentantul sindicatului din facultate, alte persoane din facultate sau din afara ei.
Atributiile consiliului facultatii:

 • aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
 • defineşte misiunea şi obiectivele facultăţii;
 • adoptă planul strategic de dezvoltare a facultăţii şi planurile operaţionale anuale ale facultăţii;
 • fundamentează şi propune oferta educaţională a facultăţii şi avizează formaţiile de studiu (serii de predare, grupe, subgrupe);
 • propune condiţii specifice de admitere şi organizează admiterea la studii universitare, la nivelul facultăţii;
 • evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din facultate;
 • avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din facultate;
 • stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice, cu respectarea reglementărilor existente la nivel naţional;
 • avizează propunerile departamentelor pentru acordarea titlurilor onorifice;
 • avizează acordarea gradaţiilor de merit;
 • avizează componenţa comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor;
 • aprobă programele de studii gestionate de facultate;
 • controlează activitatea decanului;
 • aprobă rapoartele anuale ale decanului, privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
 • îndeplineşte alte atribuţii aprobate de Senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Consiliul departamentului este alcătuit din reprezentanţi aleşi ai cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departament.
Consiliul departamentului ajută directorul de departament în realizarea managementului şi a conducerii operative a departamentului.
La şedinţele Consiliului departamentului pot participa membri ai Consiliului facultăţii, ca invitaţi ai directorului de departament;
Convocarea Consiliului departamentului poate fi făcută de directorul de departament sau prin solicitarea scrisă a cel puţin jumătate dintre membrii săi.
Consiliul departamentului are următoarele atribuţii:

 • monitorizează activitatea didactică şi de cercetare din departament şi face propuneri pentru asigurarea bazei logistice necesare;
 • urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul auxiliar didactic şi nedidactic al departamentului;
 • avizează scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare din departament;
 • referă asupra dosarelor întocmite de membri ai departamentului în vederea obţinerii gradaţiei de merit;
 • avizează propunerile de sancţionare pentru neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau încălcarea normelor de etică şi deontologie profesională;
 • face propuneri de utilizare a resurselor materiale şi financiare de care dispune departamentul, cu respectarea prevederilor legale;
 • întocmeşte Raportul anual de activitate al departamentului şi îl înaintează Consiliului facultăţii;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul facultăţii.

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 03-12-2023 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".