Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Structuri de conducere
Structuri cu rol consultativ
Functii de conducere
Istoric functii de conducere
Pagina Universitatii

 

FUNCTII DE CONDUCERE

Funcţiile de conducere sunt următoarele:

Cronologia personalitatilor ce au exercitat functia de rector si prorector incepind de la infiintarea invatamintului superior craiovean.

 

Rectorul

            Rectorul realizează conducerea executivă a Universităţii.
Rectorul este ordonatorul de credite al Universităţii.
Rectorul acţionează pentru aplicarea prevederilor Cartei, a regulamentelor Universităţii şi a hotărârilor adoptate de Senatul universitar.
Rectorul este responsabil în faţa Senatului universitar. Rectorul poate fi demis de către Senatul universitar în condiţiile specificate prin contractul de management.

Potrivit prevederilor actuale ale Cartei Universităţii din Craiova,  Rectorul are următoarele atribuţii:

 • încheie contractul de management cu Senatul universitar;

 • realizează managementul şi conducerea operativă a Universităţii, pe baza contractului de management;

 • negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul tutelar;

 • propune Senatului universitar spre aprobare structura şi reglementările de funcţionare ale Universităţii;

 • propune Senatului universitar spre aprobare proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;

 • prezintă anual Senatului universitar, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie, un raport privind starea Universităţii. Acest raport, în urma validării de către Senatul universitar este făcut public pe site-ul Universităţii şi este transmis tuturor părţilor interesate;

 • conduce Consiliul de administraţie;

 • numeşte şi eliberează din funcţie personalul angajat al Universităţii;

 • dispune înmatriculări, transferuri şi exmatriculări ale studenţilor;

 • acordă diplome de studii universitare şi postuniversitare;

 • acordă titlul ştiinţific de doctor, în urma îndeplinirii procedurilor legale;

 • dispune comunicarea sancţiunilor disciplinare;

 • deleagă din competenţele sale prorectorilor;

 • îndeplineşte alte atribuţii aprobate de Senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prorectorii

            Atribuţiile prorectorilor Universităţii sunt următoarele:

 • Prorector 1 - Programe de studii şi inserţia profesională a absolvenţilor;

 • Prorector 2 - Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic;

 • Prorector 3 - Management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor;

 • Prorector 4 - Relaţii internaţionale, imagine şi comunicare;

 • Prorector 5 - Conducere operativă a Centrului Universitar din Drobeta Turnu-Severin.

Prorectorii îndeplinesc funcţii care le sunt delegate de către rector prin ordin scris.
Prorectorii răspund în faţa rectorului şi a Senatului universitar.


 

Directorul general-administrativ

Structura administrativă a Universităţii este condusă de către un director general administrativ şi este organizată pe direcţii.
Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de administraţie al Universităţii. Preşedintele comisiei de concurs este rectorul Universităţii. Validarea concursului se face de către Senatul universitar, iar numirea pe post de către rector.
Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al acestuia de susţinere executivă a planului managerial propus de noul rector.

 

Decanul

            Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi de conducerea operativă a facultăţii.
Decanul este responsabil în faţa Consiliului facultăţii, a rectorului şi a Senatului universitar.
Decanul are următoarele atribuţii:

 • propune Consiliului facultăţii structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;

 • conduce şedinţele Consiliului facultăţii;

 • aplică hotărârile rectorului, Consiliului de administraţie şi Senatului universitar;

 • prezintă anual Consiliului facultăţii, cel târziu până la 10 martie, un raport privind starea facultăţii;

 • asigură coerenţa acţiunilor privitoare la dezvoltarea strategică a facultăţii;

 • propune înmatricularea, exmatricularea şi transferul studenţilor facultăţii;

 • semnează diplomele de studii universitare, suplimentele la diplomă şi alte documente ce implică facultatea, conform prevederilor legale;

 • participă la şedinţele Consiliului de administraţie şi ale Senatului universitar;

 • deleagă din competenţele sale prodecanilor.

 

Prodecanii

            Coordonează domeniile din activitatea administraţiei facultăţii şi comisiile de specialitate ale Consiliului facultăţii. Prodecanii asigură conducerea curentă în anumite domenii din activitatea facultăţii şi realizează legătura cu catedrele potrivit responsabilităţilor care le revin.

 

Directorul de departament

            Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului.
În exercitarea funcţiei sale, directorul de departament este ajutat de Consiliul departamentului.
Directorul de departament răspunde în faţa decanului şi a Consiliului facultăţii.
Are următoarele atribuţii si responsabilitati:

 • răspunde de respectarea obligaţiilor ce revin departamentului privitoare la planurile de învăţământ şi la programele analitice ale disciplinelor;

 • întocmeşte şi semnează statele de funcţii didactice şi de cercetare ale departamentului;

 • răspunde de managementul cercetării şi al calităţii în cadrul departamentului;

 • răspunde de managementul financiar al departamentului;

 • propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

 • stabileşte modul în care se efectuează orele didactice din posturile vacante ale catedrei;

 • participă la şedinţele Consiliului facultăţii.


Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 03-12-2023 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".