Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina
Despre proiect
Activitatile si rezultatele proiectului
Graficul activitatilor proiectului
Managementul proiectului si echipa de implementare a proiectului
Newsletter
Galerie Foto
Mass-media
Revista electronica doctorala
Utile
Contact
Pagina Universitatii

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 
 

Managementul proiectului şi echipa de implementare a proiectului


Mananagementul proiectului se realizează pe 2 niveluri:

Nivelul I - Nivelul de Management al proiectului 
Este alcatuit din: manager de proiect, responsabil financiar şi consilier juridic.

Manager de proiect - prof. univ. dr. Dan Popescu
Îndatoririle Managerului de Proiect:
- Ia deciziile ce ţin de obiective (scop);
- Ia deciziile conexe în legatură cu managementul resurselor (implicarea unor resurse suplimentare etc);
- Asigură şi supraveghează funcţionalitatea organizării proiectului;
- Asigură funcţionalitatea mecanismelor de asigurare a calităţii;
- Coordonează elaborarea Planului detaliat de desfăşurare  a Proiectului;
- Realizează analiza de risc: analiza riscurilor şi a posibilelor efecte ale acestora, propuneri de măsuri corective;
- Coordoneaza întocmirea de rapoarte şi le înaintează  AM.

Responsabil financiar - lect. univ. dr. Cristian Stanciu
Îndatoririle Responsabilului financiar:
- Asigură managementul financiar al proiectului;
- Asigură derularea cheltuielilor prin contul sprecial constituit;
- Întocmeşte rapoartele financiare şi cereri de rambursare;
- Coordonează activitatea de achiziţii;
- Urmăreşte contabilitatea proiectului.

Consilierul juridic - Anca Udrea
Îndatoririle Consilierului juridic
- Responsabil de consilierea cu privire la legalitatea operaţiunilor efectuate.

Biroul de management al proiectului:
Responsabil activităţi de comunicare-informare – prof. univ. dr. Dumintru Topan
Secretari de proiect - lect. univ. dr. George Gîrleşteanu şi asist. univ. drd. Mădălin Ticu
Îndatoririle personalului din cadrul Biroului de Management al proiectului
- Elaborarea Planului detaliat al  Proiectului, elaborarea şi actualizarea planului proiectului;
- Suport pentru activitatea de coordonare a proiectului în domeniul de management de proiect (luarea de decizii, identificarea riscurilor realizării proiectului, propuneri pentru gestionarea riscurilor identificate);
- Suport administrativ în cadrul proiectului (pregătirea şi organizarea şedinţelor, elaborarea notelor de şedinţă, elaborarea rapoartelor, corespondenţa (e-mail, fax), ducerea la îndeplinire a îndatoririlor de documentare.

Nivelul II -  Nivelul conducerii activităţiilor proiectului 
Managerul de proiect a desemnat câte un conducător al fiecărei activităţi (pentru cele 7 activităţi, excepţie făcând activităţile 1 şi 9, unde managerul de proiect este direct răspunzător). În funcţie de derularea în timp a proiectului, o persoană poate fi responsabilă pentru una sau mai multe activităţi.
Îndatoririle conducătorilor de activităţi:
- Elaborarea şi supravegherea planificării detaliate a respectivei activităţi;
- Coordonarea sarcinilor legate de respectiva activitate;
- Asigurarea unei calitati ridicate si unitare în interiorul acelei activităţi;
- Suport şi coordonare pentru echipele locale în îndeplinirea sarcinilor legate de respectiva activitate;
- Raportare către managerul de proiect;
- Raportări tehnice ale activităţilor desfăşurate.

Conducători activităţi în cadrul proiectului “Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale", stabiliţi prin decizia nr.380B/05.09.2008

Responsabil activitate :

Denumire activitate:

Prof. univ. dr.
Dan Claudiu Danişor

A2. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare (parteneriat) cu universităţi din Uniunea Europeană: presupune promovarea programelor doctorale realizare în cooperare cu alte universităţi europene.

D-na Viorica Giurescu

A3. Dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date privind programele doctorale: presupune crearea unor instrumente de schimb electronic de informatie ştiinţifică şi interactivitate, dar şi a unor instrumente de monitorizare a activităţii ştiinţifice a grupului ţintă şi de centralizare şi utilizare eficientă a informaţiilor de natură administrativă privind programele doctorale.

Prof. univ. dr. ing.
Mihai Mocanu

A4. Editarea unei reviste (în format electronic) destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi (grupul ţintă).

Prof. univ. dr. ing.
Mihail Mangra

A5. Introducerea unor module privind managementul cercetării în programele de pregătire pentru grupul ţintă: presupune introducerea în programul de pregătire pentru grupul ţintă a unui modul privind managementul cercetării de 30 de ore, în anul I, semestrul II.

Prof. univ. dr. ing.
Daniela Roşca

A6. Introducerea unor sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate de şanse, nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului: presupune introducerea unor sesiuni specifice anuale (pentru anii II şi III) cu durata  de 8 ore.

Prof. univ. dr.
Marcel Drăcea

A7. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi: presupune acordarea lunară a unei burse (la nivelul maxim de 1.850 lei/lună/doctorand) pentru doctoranzii ce formează grupul ţintă (52 de doctoranzi).

A8. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi: presupune acordarea lunară a unor burse pentru acoperirea mobilităţilor internaţionale (la nivel maxim de 3.700 lei/lună/doctorand) pentru doctoranzii ce formează grupul ţintă.


 

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 10-12-2023 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".