Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

MASTER

 Limba română actuală – structură, dinamică și funcționalitate

ANUL I

1.       Fonologia enunțului
2.       Dinamica limbii române actuale. Aspecte lexicale
3.       Elemente de terminologie
4.       Onomastică românească
5.       Dinamică lingvistică. Abatere și normă
6.       Grafematica limbii române
7.       Perspectiva morfologică normativa asupra elementelor lexicale recente
8.       Cuvânt și enunț. Perspective semnatice
9.       Limba română literară.
10.    Limba română din perspectivă romanică

DENUMIREA DISCIPLINEI: FONOLOGIA ENUNȚULUI

NUMĂR CREDITE: 8

AN/SEMESTRUanul I / sem. I

TIPUL DISCIPLINEIcurs 2h/sapt , seminar 2h/sapt

OBIECTIVELE CURSULUIinterpretarea teoretică și reprezentarea structurii expresiei sonore a enunțului ca emisie vocală; conștientizarea raportului complex între constrângere și latitudine în planul fono-audio

CONȚINUTfonologie ”lexicală” și ”fonetică sintactică”, articularea semnificantului, contrastul primar, emisia vocală minimală, unităţile fonologice, segmente: u. ritmică, u. accentuală, silabă, fonem; intersegmente: bornă, tranziţie nelegată, tranziţie legată,  jonctură silabică; intrasegmente: contur intonaţional, schemă constitutivă, schemă contrastivă.

LIMBA DE PREDARERomână

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Bidu Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, 1997, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, EŞ.

Boulakia, Georges, 1996, Prozodie lingvistică, în Oswald Ducrot, Jean‑Marie Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Bucureşti, Editura Babel.

Dascălu-Jinga, Laurenţia, 2001, Melodia vorbirii în limba română, Bucureşti, Univers Enciclopedic.

Dascălu-Jinga, Laurenția, 2005, Organizarea prozodică a enunţului, în Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, vol. al II-lea, „Enunţul”, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Horezeanu, Mihai, 2004, O pragmatică contrastivă a intonaţiei în engleză şi română, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.

Poghirc, Cicerone, 1972, Unităţile fonetice, în Al. Graur (coord.), Introducere în lingvistică,  Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Popescu-Marin, Magdalena, 1966,  Accentulintonaţiapauza şi ritmul, în Gramatica limbii române, vol. al II-lea, ediţia a II‑a revăzută şi adăugită, Bucureşti, EARSR.

Robu, Vladimir, 1974, Sintonematica, în „Probleme de lingvistică generală”, vol. VI, Bucureşti, EARSR, p. 46-63.

Robu, Vladimir, 1977, Contribuţii teoretice privind accentul intensiv şi accentul tonic, în „Probleme de lingvistică generală”, vol. VII, Bucureşti, EARSR, p. 87-96.

Tătaru, Ana, 1997, Limba română. Specificul pronunţării în contrast cu germana şi engleza, Cluj-Napoca, Editura Dacia.

Vulpe, Magdalena, 1977, Transcrierea fonetică impresionistă şi problema delimitării unităţilor lexicale, în CL, XXII, nr. 1, Cluj-Napoca, p. 93-100, republicat în „Opera lingvistică, 1. Dialectal, popular, vorbit”, Cluj-Napoca, Clusium, 2004, p. 135-143.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Dinamica limbii române actuale. Aspecte lexicale

NUMĂR CREDITE: 7

AN/SEMESTRU: anul I/ sem. I

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/săpt, seminar 1h/săpt

OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea principalelor aspecte lexicale ale limbii române (formarea cuvintelor, împrumuturi). Cunoaşterea sensului cuvintelor şi utilizarea corectă a acestora.

CONŢINUT: Identificarea mijloacelor de formare a cuvintelor în limbajul presei actuale. Analiza împtumuturilor recente în limbajul presei.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană-Dindelegan, Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii (DŞL), Bucureşti, Editura Nemira, 2001.

Avram, Mioara, Noutăţi reale şi noutăţi aparente în vocabularul românesc actual, LL, XLIII, 1998, vol. I, p. 3-31.

Dimitrescu, Florica, Dicţionar de cuvinte recente, ediţia a II-a, Bucureşti, 1997.

Guţu Romalo, Valeria, Nou şi vechi în limba română actuală, LL, XLII, 1997, vol. III-IV, p. 5-9.

Stoichiţoiu Ichim, Adriana, Creativitate lexicală în româna actuală, Bucureşti, EUB, 2006.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Elemente de terminologie

NUMĂR CREDITE: 6

AN/SEMESTRU: anul I, sem. I

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/săpt, seminar 1h/săpt

OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea terminologiei ca ştiinţă; cunoaşterea şi aplicarea metodelor specifice de cercetare.

CONŢINUT: Conceptul de terminologie. Obiectul terminologiei. Neologisme şi neonime. Neologia aplicată.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Bidu-Vrănceanu, Angela (coord.), Lexic comun, lexic specializat, Bucureşti, EUB, 2000.

Ciobanu, Georgeta, Elemente de terminologie, Timişoara, Editura Mirton, 1998.

Marcu, Florin, Noul dicţionar de neologisme, Bucureşti, 1997.

Pavel, Eugeniu, Rucăreanu, Costin, Introducere în terminologie, Bucureşti, EAR, AGIR, 2001.

Topală, Dragoş Vlad, Dicţionar economic român-englez, Bucureşti, Editura Economică, 2000.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: ONOMASTICĂ ROMÂNEASCĂ

 

NUMĂR CREDITE: 6

AN/SEMESTRU: anul I/ sem. I

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/săpt, seminar 1h/săpt

OBIECTIVELE CURSULUI: Definirea disciplinei; raporturile onomasticii cu alte discipline lingvistice (dialectologia, istoria limbii, gramatica) şi nelingvistice (geografia, istoria, etnologia, sociologia); istoricul onomasticii româneşti. Evoluţia şi structura onomasticonului românesc.

 

CONŢINUT: Statutul numelor proprii. Raportul: nume proprii – apelative. Clasificarea numelor proprii. Raportul dintre antroponime şi toponime. Naşterea, dezvoltarea şi “moartea” numelor proprii. Tipologia şi stratificarea numelor proprii româneşti.

LIMBA DE PREDARE: româna

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE:Graur, Al., Nume de locuri, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972.

 

Graur, Al., Nume depersoane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1962.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană-Dindelegan, Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii (DŞL), Bucureşti, Editura Nemira, 2001.

Academia Română, Enciclopedia limbii române (ELR), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

Toma, Ion, Toponimia Olteniei, Universitatea din Craiova, 1988.

Tomescu, Domniţa, Gramatica numelor proprii în limba română, Bucureşti, Editura All, 1988.

Dan, Ilie, Nume proprii româneşti, Iaşi, Editura Timpul, 2006.

 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: DINAMICĂ LINGVISTICĂ. ABATERE ŞI NORMĂ

NUMĂR DE CREDITE: 4

AN/SEMESTRUL: Anul I, semestrul I

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/săpt, seminar 1h/săpt.

OBIECTIVE: cunoaşterea şi utilizarea corectă a conceptelor: dinamică lingvistică, normă lingvistică, corectitudine, abatere, observarea şi analizarea tendinţelor care se manifestă în româna actuală.

CONŢINUT: Conceptele de limbă literară, normă, uz, abatere, tendinţă. Modificări suferite de limba română în cursul utilizării sale. Concepţia lui Coşeriu despre limbă: „un sistem în mişcare” (Coşeriu, Sincronie, diacronie şi istorie. Problema schimbării lingvistice, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, pp.236-237). Instabilitatea datorată variantelor acceptate uneori, excluse alteori. Inovaţiile – împrumuturi sau cuvinte create recent – pentru realităţi numite deja sau nenumite. “Concurenţa” dintre nou şi vechi în limbă. Concurenţa dintre elemente  echivalente semantic, care aparţin unor stiluri diferite. Limba ca sistem al mai multor sisteme, incluzând între acestea şi subsistemul fiecărui vorbitor, cu uzul individual al limbii.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE:

Avram, Mioara, Probleme ale exprimării corecte, Bucureşti, 1987.

Avram, Mioara, Cuvintele limbii române între corect şi incorect, Chişinău, Editura Cartier, 2001.

Avram, Mioara, Corectitudine de limbă şi corectitudine de gândire, LLR, 3, 2002, p. 3-5.

Avram, Mioara, Norma gramaticală, LL, 1, 1986, p. 23-30.

Dimitrescu, Florica, Dinamica lexicului românesc – ieri şi azi, Cluj-Napoca, 1995.

Dobre, Maria, Aspecte ale dinamicii vocabularului limbii române, LLR, XXIX, 3, 2000, p. 17-21.

Gruiţă, G. , Gramatică normativă, ediţie revăzută şi completată, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1998.

Guţu Romalo, Valeria, Dinamica limbii: “sorei (mele)”, LLR, XXIX, 3, 2000, p. 3-6.

Guţu Romalo, Valeria, Despre “acord”: reguli şi abateri, în “Aspecte ale dinamicii limbii române actuale”, Bucureşti, Editura Universităţii, 2002, p. 11-31.

Guţu Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Versiune nouă, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2000.

Guţu Romalo, Valeria, Aspecte ale evoluţiei limbii române, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2005.

Hristea, Theodor, Inovaţii lingvistice negative în limba română contemporană, în volumul “Aspecte ale dinamicii limbii române actuale”, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, p. 185-207.

Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Bucureşti, Editura All, 2001.

Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Asimilarea împrumuturilor englezeşti: aspecte actuale ale dinamicii sensurilor, în volumul “Aspecte ale dinamicii limbii române actuale”, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, p. 249-263.

Ţâra, Vasile D., Despre fixarea şi evoluţia normelor limbii române literare, LL, 2, 1

 

DENUMIREA DISCIPLINEI : GRAFEMATICA LIMBII ROMÂNE

NUMĂR CREDITE: 7

AN/SEMESTRU: anul I M/ sem. I

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/sapt, seminar 1h/sapt

OBIECTIVELE CURSULUI abordarea scrierii românești ca sistem semiotic autonom; realizarea unui model al semnificantului grafic, de la literă la enunțul scris

CONŢINUT: fonocentrism, autonomism, semiografie, morfografie, fonematică și grafematică, grafeme, intergrafeme, perigrafeme, paragrafeme

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

*** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

ANIS, J., 1983, Pour une graphématique autonome, în « Langue française », Le signifiant graphique, 59/ septembre, p. 31-44.

Beldescu, G., 1985, Ortografia actuală a limbii române, Bucureşti, EŞE.

Bidu Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, EŞ, 1997.

Căpăţînă, Cecilia, 2005, Locuţiuni şi cuvinte compuse în DOOM2, în „Omagiu Gheorghe Bolocan”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, anul XXVII, nr.1-2.

Căpăţînă, Cecilia, 2007, Dicţionar invers al limbii române & CD ROM, Bucureşti, Editura Niculescu.

Chiss, Jean-Louis; Puech, Christian, 1983, La linguistique et la question de l’écriture; Enjeux et débats autour de Saussure et des problématiques structurales, în « Langue française », Le signifiant graphique, 59/ septembre, p. 5-24.

Vasiliu, Emanuel, Scrierea limbii române în raport cu fonetica şi fonologia, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Perspectivă morfologică normativă asupra elementelor lexicale recente

NUMĂR CREDITE: 7

AN/SEMESTRU: anul I/ sem. al II-lea

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/săpt, seminar 1h/săpt

OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea normelor  morfologice, ortografice şi ortoepice ale limbii române; cunoaşterea claselor lexico-gramaticale şi a categoriilor gramaticale pe care le au împrumuturile recente în limba română.

CONŢINUT: Conceptul de normă morfologică, ortografică şi ortoepică; conceptul ce element lexical recent. Împrumuturi recente în limba română. Încadrarea morfologică a anglicismelor.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Academia Română, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

Avram, Mioara, Anglicismele în limba română actuală, Bucureşti, EAR, 1997.

Dimitrescu, Florica, Dicţionar de cuvinte recente, Bucureşti, Editura Logos, 1997.

Marcu, Florin, Noul dicţionar de neologisme, Bucureşti, 1997.

Stoichiţoiu Ichim, Adriana, Influenţa limbii engleze asupra limbii române actuale, Bucureşti, EUB, 2006.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: CUVÂNT ŞI ENUNŢ. PERSPECTIVE SEMANTICĂ

NUMĂR CREDITE: 5

AN/SEMESTRU: anul I/ sem. al II-lea

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/săpt, seminar 1h/săpt

OBIECTIVELE CURSULUI: Iniţierea studenţilor în domeniu, prin construirea unei perspective globale asupra istoricului disciplinei, cu sublinierea importanţei semanticii. Dobândirea unor concepte fundamentale pentru înţelegerea mecanismelor interne ale limbii.

CONŢINUT: Precizări şi delimitări terminologice. Clasificările unităţilor lexicale după raportul între forma şi sensul lor. Definirea, exemplificarea şi comentarea noţiunilor de sens şi semnificaţie. Structura semică a lexicului limbii române. Relaţii semantice. Schimbările de sens.

LIMBA DE PREDARE: româna

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Academia Română – Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010.

Academia Română, Enciclopedia limbii române (ELR), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană-Dindelegan, Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii (DŞL), Bucureşti, Editura Nemira, 2001.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Structura vocabularului limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.

Borchin, Mirela-Ioana, Vademecum în lingvistică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2005.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Câmpuri lexicale din limba română. Probleme teoretice şi aplicaţii practice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008.

 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Limba română literară

NUMĂR CREDITE:

AN/SEMESTRU: I/ sem.I

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/sapt, seminar 1h/sapt

OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice conceptului de limba română literară; explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice fundamentale;  reflecţia critică şi constructivă în asimilarea aparatului conceptual şi metodologic specific disciplinei; aplicarea creativă şi inovativă a instrumentelor de analiză în formularea de soluţii la probleme tipice din domeniul limbii literare.

CONŢINUT: Conceptul de limbă literară. Caracterul normat, respectiv cultivat al limbii literare. Periodizarea ILRL. Limba literară pâna la 1640; în perioada 1640-1780.

LIMBA DE PREDARE: româna

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Coteanu, Ion, Structura şi evolutia limbii române (de la origini până la 1880), Bucureşti, EA, 1981.

Diaconescu, Paula, Elemente de istorie a limbii române literare moderne. Partea I. Probleme de normare a limbii române literare moderne (1830-1880), Bucureşti, CMUB, 1974.

Gheţie, Ion, Istoria limbii române literare. Privire sintetică, Bucureşti, EŞE, 1978.

Gheţie, Ion, Introducere în studiul limbii române literare, Bucureşti, EŞE, 1982.

Topală, Dragoş Vlad, Compendiu de istorie a limbii române literare (până la 1881), Craiova, EUC, 2001.

 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: LIMBA ROMÂNĂ DIN PERSPECTIVĂ ROMANICĂ

NUMĂR DE CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an I, sem. II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 c, 1 s

OBIECTIVELE CURSULUI: cunoaşterea opiniilor savanţilor străini şi români despre română şi trăsăturile ei distinctive în aria limbilor romanice; relevarea trăsăturilor (fonetice, lexicale și morfosintactice) specifice limbii române în cadrul Romaniei; circumscrierea locului și a legăturilor limbii române în raport cu celelalte limbi romanice;

CONŢINUT: I. Tipuri de clasificări ale limbilor romanice: clasificări geografice ale limbilor romanice în diverse grupuri: apenino – balcanic (Matteo Bartoli), balcanic – romanic (P. E. Vidos, C. Tagliavini, P. Bec), central – romanic (M. A. Borodina), Romania orientală (W. von Wartburg, J. Pohl), Romania discontinua (J. A. Cremona); clasificări tipologice parţiale: vocalismul (H. Guiter, Mario Pei), fonologia (Bodo Müller), morfologia (W. Manczak, De Poerk – Louis Mourin, M. Iliescu, Žarko Muljačič), vocabular (J. A. Rea, V. Makarov); clasificări bazate pe criterii extralingvistice: P. Bec, J. B. Pellegrini.

II. Trăsături comune și distinctive ale limbii române în cadrul Romaniei: A. MORFOSINTAXĂ: Substantivul. Declinarea. Mărcile pluralului. Construcţii prepoziţionale. Articolul. Adjectivul. Pronumele. Numeralul. Verbul. Adverbul. Prepoziţia. Conjuncţia. Fraza. B. LEXIC: 2. 1.Vocabularul latin moştenit al limbii române: inventar cantitativ şi calitativ. 2.2. Cuvinte panromanice, cuvinte care leagă româna de unele arii romanice, cuvinte existente numai în română (inclusiv în dialectele suddunărene), cuvinte comune numai unor dialecte româneşti, cuvinte latine „unicat” în (daco)română. 2.3. Evoluţii semantice ale cuvintelor latine din română: conservarea sensurilor din latina clasică, conservarea sensurilor din latina populară, sensuri „intermediare” între Romania occidentală şi Romania orientală, „rusticizarea”, sensuri „ascunse”, evoluţii semantice specifice românei, termeni dialectali de origine latină ce se regăsesc în diferite limbi romanice.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE:

Academia Republicii Populare Române (1965-1969), Istoria limbii române, vol. I (ILR I): Limba latină; vol. II (ILR II): A. Latina dunăreană, B. Româna comună, C. Influenţe, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, Al. Rosetti, redactor responsabil.

Fischer, Iancu (1985a), Latina dunăreană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Holtus, Günter, Metzeltin, Michael, Schmidt, Christian (ed.) (1989), Lexicon der Romanistischen Linguistik, Tubingen.

Iliescu, Maria, Livescu, Michaela (1978-1980), Introducere în studiul limbilor romanice, I, 1978, II, 1980, Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova.

Iliescu, Maria – Mourin, Louis, Typologie de la morphologie verbale romane. Vue synchronique, Innsbruck, 1992.

lliescu, Maria, La classification des langues romanes, in Dieter Kremer (ed.), “Actes du XVIII-e Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes”, Vol. 7, Tübingen, Niemeyer, 1989, p. 47-63.

Iordan, I., Manoliu-Manea, Maria (1965), Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Klinkenberg, Jean-Marie (19992), Des langues romanes: introduction aux études de linguistique romane, Bruxelles, De Boek.Duculot.

Livescu, Michaela (2003), Elemente de lingvistică romanică, Editura Universitaria, Craiova.

Manoliu Manea, Maria (1971), Gramatica comparată a limbilor romanice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Manoliu-Manea, Maria (1977), Elemente de sintaxă comparată romanică. Tipologie şi istorie, Bucureşti, Tipografia Universităţii din  Bucureşti.

Metzeltin, Michael (2011), Gramatica explicativă a limbilor romaniceSintaxă şi semantică, Iaşi, Editura Universităţii „A.I.Cuza” din Iaşi.

Mihăescu, Haralambie (1960), Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman, Bucureşti.

Reinheimer-Rîpeanu, Sanda, Tasmowski, Liliane (1997), Pratique des langues romanes, Paris, L’Hartmann.

Reinheimer-Rîpeanu, Sanda (2001), Lingvistica romanică. Lexic, morfologie, fonetică, Bucureşti, Editura All Universitar.

Renzi, Lorenzo (1985), Nuova introduzione alla filologia romanza, Bologna, Il Mulino.

Roegiest, Eugeen (20092), Vers les sources des langues romanes. Un itinéraire linguistique à travers la Romania, Leuven, Acco.

Sala, Marius (coord.) (1988), Vocabularul reprezentativ a limbilor romanice, Bucureşti, Editura Academiei.

Sala, M. (coord.) (1989), Enciclopedia limbilor romanice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Sala, Marius (1998), De la latină la română, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic.

Tagliavini, Carlo (1977), Originile limbilor neolatine, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Metodologia cercetării ştiinţifice

NUMĂR CREDITE: 2

AN/SEMESTRU: anul I/ sem. I

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/săpt, seminar 1h/săpt

OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea algoritmului cercetării (documentare, utilizarea surselor, fişare etc.). Dobândirea deprinderilor de studiu pe text.

CONŢINUT: Stilul ştiinţific – trăsături specifice. Textul ştiinţific. Strategii de elaborare a textului ştiinţific.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, ediţia a  II-a, Iaşi, Editura Polirom, 2001.

Şerban, Vasile, Exprimarea corectă în jurnalistică, Timişoara, Editura Augusta, 1996.

Gherghel, N., Cum scriem un articol ştiinţific, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996.

Toma, Ion, Dincă, Ioana, Limba română. Stilistică. Compoziţie, Bucureşti, Editura Niculescu, 1998.

Marcus, Solomon, „La şcoala plagiatului”, în România literară, nr. 48, anul 3, 2002.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Metodologia redactării unei lucrări ştiinţifice

NUMĂR CREDITE: 2

AN/SEMESTRU: anul I, sem. al II-lea

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/săpt, seminar 1h/săpt

 

OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor necere redactării unei lucrări ştiinţifice.

CONŢINUT: Realizarea unei lucrări ştiinţifice prin respectarea cerinţelor (încadrare în temă, organizare, conţinut, formă, stil, titlu, trimiteri la sursă, bibliografie).

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, ediţia a  II-a, Iaşi, Editura Polirom, 2001.

Şerban, Vasile, Exprimarea corectă în jurnalistică, Timişoara, Editura Augusta, 1996.

Gherghel, N., Cum scriem un articol ştiinţific, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996.

Toma, Ion, Dincă, Ioana, Limba română. Stilistică. Compoziţie, Bucureşti, Editura Niculescu, 1998.

Marcus, Solomon, „La şcoala plagiatului”, în România literară, nr. 48, anul 3, 2002.

 

 

 

 


 

MASTER Limba română actuală – structură, dinamică și funcționalitate

ANUL II

1.       Morfologie funcțională a limbii române actuale
2.       Construcția discursului. Structuri sintactice deviante
3.       Analiza programelor si a manualelor de limba română
4.       Unități frazeologice în limbajele de specialitate
5.       Limba română vorbită
6.       Influența limbii engleze asupralimbii române actuale
7.       Morfologie funcțională a limbii române actuale
8.       Construcția discursului. Structuri sintactice deviante
9.       Analiza programelor si a manualelor de limba română
10.    Unități frazeologice în limbajele de specialitate
11.    Limba română vorbită
12.    Discursul mediatic în româna actuală

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Morfologia funcţională a limbi române actuale

NUMĂR CREDITE: 8

AN/SEMESTRU: anul II, sem. al I

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie

OBIECTIVELE CURSULUI: Aprofundarea noţiunilor de bază ale flexiunii verbale. Utilizarea corectă a formelor literare în limba scrisă şi orală.

CONŢINUT: Indicativul prezent. Conjunctivul prezent. Imperativul. Forme corecte şi incorecte ale verbelor, ale adverbelor. Utilizări ale prepoziţiilor şi ale conjuncţiilor.

LIMBA DE PREDARE: româna

EVALUARE : examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, Gramatica limbii române I Cuvântul, II Enunţul, Bucureşti, EA, 2005.

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“, Enciclopedia limbii române (coord. Marius Sala), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

Avram, Mioara, Gramatică pentru toţi, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Construcția discursului. Structuri sintactice deviante

NUMĂR CREDITE: 8

AN/SEMESTRU: anul II/ sem. I  (curs + seminar)

TIPUL DISCIPLINEI:

OBIECTIVELE CURSULUI: Dobândirea de cunoștințe privind structura și tipologia construcțiilor sintactice. Excerptarea din texte de limbă actuală și caracterizarea construcțiilor sintactice

CONŢINUT: rolul verbului în organizarea construcției sintactice, tipuri de construcții sintactice. Caracterizarea semantică, sintactică și pragmatică a construcțiilor pasive, reflexive și impersonale. Construcțiile cauzativ–factitive, construcțiile cu predicativ-suplimentar. Construcțiile sintactice deviante, anacolutul, construcțiile incidente, repetiția și elipsa, construcțiile imbricate.

LIMBA DE PREDARE: româna

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Academia Română – Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 2008.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană-Dindelegan, Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii (DŞL), Bucureşti, Editura Nemira, 2001.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Structura vocabularului limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010.

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Morfosintaxa limbii române, Bucureşti, Editura Universității din București, 2010.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: ANALIZA MANUALELOR ŞI A PROGRAMELOR DE LIMBA ROMÂNĂ

NUMĂR DE CREDITE: 4

AN/SEMESTRUL: Anul II, semestrul I

TIPUL DISCIPLINEI: de specialitate

OBIECTIVE: cunoaşterea manualelor şi programelor şcolare de limba română, dobândirea competenţelor specifice de creare de programe şi manuale de limba română.

CONŢINUT: Predarea limbii române – tradiţie şi inovaţie. Categoriile, tipurile de lecţii de limba română. Analiza programelor de limba română pentru ciclurile primar şi gimnazial. Analiza manualelor de limba română pentru ciclul gimnazial. Aspecte pozitive şi negative ale conceperii lecţiilor de limba română. Observaţii asupra repartizării cunoştinţelor de limba română în programele şcolare. Observaţii asupra tipurilor de exerciţii utilizate în manualele şcolare. Elemente de corectare a diferitelor greşeli de concepţie, de realizare a lecţiilor de limba română.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE:

www.edu.ro Programe de limba şi literatura română pentru ciclul primar şi gimnazial

Manuale de limba română pentru ciclul gimnazial

Şerdean, Ioan, Didactica limbii şi literaturii române în ciclul primar, Bucureşti, editura Corint, 2002.

Pamfil, Alina, Didactica limbii şi literaturii române, Cluj, Editura Dacia, 200.

 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: UNITĂŢI FRAZEOLOGICE ÎN LIMBAJELE DE SPECIALITATE

NUMĂR CREDITE: 4

AN/SEMESTRUL: Anul II, semestrul I

TIPUL DISCIPLINEI: de specialitate

OBIECTIVE: însuşirea conceptelor specifice frazeologiei: unitate frazeologică, colocaţie, locuţiune, expresie, compus, sintagmă, şablon etc., utilizarea corectă a unităţilor frazeologice din domeniul lingvistic.

CONŢINUT: 1. Conceptele de frazeologie, unitate frazeologică, colocaţie. Criterii de identificare şi clasificare a locuţiunilor, expresiilor, compuselor  şi sintagmelor. Locuţiuni substantivale, adjectivale, adverbiale, verbale, pronominale, prepoziţionale, conjuncţionale şi interjecţionale. Expresii de tip sintagmatic, propoziţional, frastic. Sintagme din limbajul standard. Copusele subtantivale, adjectivale, pronominale, numerale, adverbiale, verbale, prepoziţionale, conjuncţionale, interjecţionale. Sintagma în limbajele de specialitate. Sintagma în limbajul lingvistic.

LIMBA DE PREDARE: româna

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE:

Bogdan-Oprea, Helga, Frazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu referire specială la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză), 197-223, în Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze, actele celui de-al 9-lea colocviu al catedrei de limba română, Bucureşti, 4-5 decembrie 2009.

Boroianu, Ioana, Conceptul de unitate frazeologică; tipuri de unităţi frazeologice (I), în LL 1/1974.

Boroianu, Ioana, Conceptul de unitate frazeologică; tipuri de unităţi frazeologice (II), în LL 3/1974.

Căpăţînă, Cecilia, Elemente de frazeologie, Craiova, Editura Universitaria, 2007.

Căpăţînă, Cecilia, Realizări locuţionale ale unor funcţii sintactice, în vol. „Limba română. Actele celui de-al 10-lea Colocviu internaţional al Catedrei de limba română a Facultăţii de Litere, Editura Universităţii din Bucureşti, 7-8 decembrie 2012.

Căpăţînă, Cecilia, Expresia – tip de colocaţie, în Scrisul Românesc, anul VII, nr. 11 (75), 2009.

Căpăţînă, Cecilia, Inventivitate colocaţională, în Scrisul Românesc, anul VII, nr. 9 (73), 2009.

Căpăţînă, Cecilia, Prepoziţia – component locuţional, în vol. „Limba română. Teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română a Facultăţii de Litere, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 45-53.

Căpăţînă, Cecilia, Îmbinări locuţionale şi nelocuţionale (III), în Scrisul Românesc, anul V, nr. 3-4 (43-44), 2007.

Căpăţînă, Cecilia, Îmbinări locuţionale şi nelocuţionale (II), în Scrisul Românesc, anul V, nr. 1-2 (41-42), 2007.

Căpăţînă, Cecilia, Îmbinări locuţionale şi nelocuţionale (I), în Scrisul Românesc, anul IV, nr. 11-12 (39-40), 2006.

Chircu, Adrian, Locuţiunile adverbiale de tipul: de-a lungul, de-a gata, de-a binelea, p.67-77, în Limba română. Stadiul actual al cerectării. Actele celui de-al 6-lea colocviu al catedrei de limba română”, 29-20 noiembrie 2006.

DSL = Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Nemira, 2001.

Dimitrescu, Florica, Locuţiunile verbale în limba română, Bucureşti, EA, 1958.

Dumistrăcel, Stelian, Expresii româneşti, Bucureşti, Institutul European,1997.

GALR = Gramatica limbii române, Vol. I Cuvântul, II, Enunţul,  Tiraj nou, revizuit, Bucureşti, EAR, 2008.

Hristea, Theodor, Frazeologia şi importanţa ei pentru studiul limbii române, în LL 1/1984.

Pană Dindelegan, Gabriela, Locuţiuni sau grupuri sintactice libere (analizabile) ?, în LL 1/1991.

Pană Dindelegan, Gabriela, Pronumele „o” cu valoare neutră şi funcţia cliticelor în limba română, în LL 1/1994.

Tomici, Mile, Dicţionar frazeologic al limbii române, Bucureşti, Editura Vestala, 2011.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Limba română vorbită

NUMĂR CREDITE: 2

AN/SEMESTRU: anul al II-lea/sem.I

TIPUL DISCIPLINEI: curs practic 1h/sapt

OBIECTIVELE CURSULUI: Formarea deprinderilor de investigare a domeniului lingvistic, dobândirea unor abilităţi privind identificarea posibilităţilor alternative de interpretare a unor fapte de limbă.

CONŢINUT: Conceptul de limbă vorbită. Româna vorbită-caracteristici. Salutul. Conversaţia.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, 1999, Conversaţia. Structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite, ediţia a II-a (revăzută), Bucureşti, Editura ALL

Pietreanu, Marica, Salutul în limba română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984

Româna vorbită actuală (ROVA) Corpus şi studii, 2011, coord. Laurenţia Dascălu Jinga, Bucureşti, Editura Academiei Române

 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Influenţa limbii engleze asupra limbii române actuale

NUMĂR CREDITE: 4

AN/SEMESTRU: anul II/ sem. I

TIPUL DISCIPLINEI: complementară

OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea influenţei reale a limbii engleze asupra limbii române. Analiza anglicismelor din perspectiva normelor lingvistice.

CONŢINUT: Conceptul de anglicism. Influenţa engleză ca fenomen sociocultural universal.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997.

Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală,  Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.

Dimitrescu, Florica, Dicţionar de cuvinte recente, Bucureşti, Editura Logos, 1997.

Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Influenza limbii engleze aspra limbii române actuale EUB, 2006.

Avram, Mioara, Anglicismele în limba română actuală, Bucureşti, EAR, 1997.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Morfologia funcţională a limbi române actuale

NUMĂR CREDITE: 8

AN/SEMESTRU: anul II, sem. II

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie

OBIECTIVELE CURSULUI: Aprofundarea noţiunilor de bază ale flexiunii nominale. Utilizarea corectă a formelor literare în limba scrisă şi orală.

CONŢINUT: Genul substantivelor defective de număr. Pluralul substantivelor neutre. Pluralul substantivelor compuse din cuvinte independente, nesudate.  Forme corecte ale adjectivelor şi ale pronumelor.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, Gramatica limbii române I Cuvântul, II Enunţul, Bucureşti, EA, 2005.

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“, Enciclopedia limbii române (coord. Marius Sala), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

Avram, Mioara, Gramatică pentru toţi, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997.

 

 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Construcția discursului. Structuri sintactice deviante

NUMĂR CREDITE: 8

AN/SEMESTRU: anul II/ sem. II (curs + seminar)

TIPUL DISCIPLINEI: curs 2h/sapt, seminar 2h/sapt

OBIECTIVELE CURSULUI: Dobândirea de cunoștințe privind structura și tipologia construcțiilor sintactice. Excerptarea din texte de limbă actuală și caracterizarea construcțiilor sintactice

CONŢINUT: rolul verbului în organizarea construcției sintactice, tipuri de construcții sintactice. Caracterizarea semantică, sintactică și pragmatică a construcțiilor pasive, reflexive și impersonale. Construcțiile cauzativ–factitive, construcțiile cu predicativ-suplimentar. Construcțiile sintactice deviante, anacolutul, construcțiile incidente, repetiția și elipsa, construcțiile imbricate.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Academia Română – Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 2008.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană-Dindelegan, Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii (DŞL), Bucureşti, Editura Nemira, 2001.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Structura vocabularului limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010.

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Morfosintaxa limbii române, Bucureşti, Editura Universității din București, 2010.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: ANALIZA MANUALELOR ŞI A PROGRAMELOR DE LIMBA ROMÂNĂ

NUMĂR DE CREDITE: 4

AN/SEMESTRUL: Anul II, semestrul II

TIPUL DISCIPLINEI: de specialitate

OBIECTIVE: cunoaşterea manualelor şi programelor şcolare de limba română, dobândirea competenţelor specifice de creare de programe şi manuale de limba română.

CONŢINUT: Predarea limbii române – tradiţie şi inovaţie. Categoriile, tipurile de lecţii de limba română. Analiza programelor de limba română pentru ciclurile primar şi gimnazial. Analiza manualelor de limba română pentru ciclul gimnazial. Aspecte pozitive şi negative ale conceperii lecţiilor de limba română. Observaţii asupra repartizării cunoştinţelor de limba română în programele şcolare. Observaţii asupra tipurilor de exerciţii utilizate în manualele şcolare. Elemente de corectare a diferitelor greşeli de concepţie, de realizare a lecţiilor de limba română.

LIMBA DE PREDARE: româna

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE:

www.edu.ro Programe de limba şi literatura română pentru ciclul primar şi gimnazial

Manuale de limba română pentru ciclul gimnazial

Şerdean, Ioan, Didactica limbii şi literaturii române în ciclul primar, Bucureşti, editura Corint, 2002.

Pamfil, Alina, Didactica limbii şi literaturii române, Cluj, Editura Dacia, 200.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: UNITĂŢI FRAZEOLOGICE ÎN LIMBAJELE DE SPECIALITATE

NUMĂR CREDITE: 4

AN/SEMESTRUL: Anul II, semestrul II

TIPUL DISCIPLINEI: de specialitate

OBIECTIVE: însuşirea conceptelor specifice frazeologiei: unitate frazeologică, colocaţie, locuţiune, expresie, compus, sintagmă, şablon etc., utilizarea corectă a unităţilor frazeologice din domeniul lingvistic.

CONŢINUT: 1. Conceptele de frazeologie, unitate frazeologică, colocaţie. Criterii de identificare şi clasificare a locuţiunilor, expresiilor, compuselor  şi sintagmelor. Locuţiuni substantivale, adjectivale, adverbiale, verbale, pronominale, prepoziţionale, conjuncţionale şi interjecţionale. Expresii de tip sintagmatic, propoziţional, frastic. Sintagme din limbajul standard. Copusele subtantivale, adjectivale, pronominale, numerale, adverbiale, verbale, prepoziţionale, conjuncţionale, interjecţionale. Sintagma în limbajele de specialitate. Sintagma în limbajul lingvistic.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE:

Bogdan-Oprea, Helga, Frazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu referire specială la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză), 197-223, în Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze, actele celui de-al 9-lea colocviu al catedrei de limba română, Bucureşti, 4-5 decembrie 2009.

Boroianu, Ioana, Conceptul de unitate frazeologică; tipuri de unităţi frazeologice (I), în LL 1/1974.

Boroianu, Ioana, Conceptul de unitate frazeologică; tipuri de unităţi frazeologice (II), în LL 3/1974.

Căpăţînă, Cecilia, Elemente de frazeologie, Craiova, Editura Universitaria, 2007.

Căpăţînă, Cecilia, Realizări locuţionale ale unor funcţii sintactice, în vol. „Limba română. Actele celui de-al 10-lea Colocviu internaţional al Catedrei de limba română a Facultăţii de Litere, Editura Universităţii din Bucureşti, 7-8 decembrie 2012.

Căpăţînă, Cecilia, Expresia – tip de colocaţie, în Scrisul Românesc, anul VII, nr. 11 (75), 2009.

Căpăţînă, Cecilia, Inventivitate colocaţională, în Scrisul Românesc, anul VII, nr. 9 (73), 2009.

Căpăţînă, Cecilia, Prepoziţia – component locuţional, în vol. „Limba română. Teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română a Facultăţii de Litere, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 45-53.

Căpăţînă, Cecilia, Îmbinări locuţionale şi nelocuţionale (III), în Scrisul Românesc, anul V, nr. 3-4 (43-44), 2007.

Căpăţînă, Cecilia, Îmbinări locuţionale şi nelocuţionale (II), în Scrisul Românesc, anul V, nr. 1-2 (41-42), 2007.

Căpăţînă, Cecilia, Îmbinări locuţionale şi nelocuţionale (I), în Scrisul Românesc, anul IV, nr. 11-12 (39-40), 2006.

Chircu, Adrian, Locuţiunile adverbiale de tipul: de-a lungul, de-a gata, de-a binelea, p.67-77, în Limba română. Stadiul actual al cerectării. Actele celui de-al 6-lea colocviu al catedrei de limba română”, 29-20 noiembrie 2006.

DSL = Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Nemira, 2001.

 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Limba română vorbită

NUMĂR CREDITE: 2

AN/SEMESTRU: anul al II-lea/sem.al lI-lea

TIPUL DISCIPLINEI: curs practic 1h/sapt

OBIECTIVELE CURSULUI: Formarea deprinderilor de investigare a domeniului lingvistic, dobândirea unor abilităţi privind identificarea posibilităţilor alternative de interpretare a unor fapte de limbă.

CONŢINUT: Dialogul. Strategii ale politeţii. Afirmaţia. Negaţia

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Conversaţia.Structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite, ediţia a II-a(revăzută), Bucureşti, Editura ALL, 1999

Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, 2004,  “Politeţe şi impoliteţe în dezbaterile televizate”, în Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române, Actele celui de-al 3-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, p.417-423

Româna vorbită actuală (ROVA) Corpus şi studii, coord. Laurenţia Dascălu Jinga, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011

 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI: Discursul mediatic în româna actuală

NUMĂR CREDITE: 4

AN/SEMESTRU: anul al II-lea/sem.al II-lea

TIPUL DISCIPLINEI: curs practic 2h/sapt

OBIECTIVELE CURSULUI: Formarea deprinderilor de investigare a domeniului lingvistic, dobândirea unor abilităţi privind identificarea posibilităţilor alternative de interpretare a unor fapte de limbă

CONŢINUT: Scurt istoric al mass-mediei. Presa din România. Stilul publicistic. Titlul jurnalistic. Aspecte ale limbii române contemporane în presa scrisă. Normă şi uz în presa românească actuală.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Cvasnîi Cătănescu, Maria, 2006, Retorică publicistică-De la paratext la text-, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti

Dumistrăcel, Stelian, 2006, Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Iaşi, Editura Institutul European

McLuhan, Marshall, 1964, Understanding Media: The Extensions of Man, http://beforebefore.net/80f/s11/media/mcluhan.pdf

Pîrvu, Ioana-Cristina, 2008, Arhitectura textului jurnalistic actual, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti

Rad, Ilie (coord.), 2007, Stil şi limbaj în mass-media din România, Iaşi, Editura Polirom.

Zafiu, Rodica, 1999: Diversitate stilistică în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (http://ebooks.unibuc.ro/filologie/Zafiu/index.htm)


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68