Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

DEPARTMENTUL DE LIMBI ROMANICE SI COMUNICARE

MASTER: LIMBA ENGLEZA SI LIMBA FRANCEZA-TRADUCERE SI TERMINOLOGIE JURIDICA EUROPEANA

 

ANUL I

 1.        TEORIA TRADUCERII (ENGLEZĂ)
 2.        TEORIA TRADUCERII (FRANCEZĂ)
 3.        TERMINOLOGIE JURIDICĂ (FRANCEZĂ)
 4.        TERMINOLOGIE JURIDICĂ (ENGLEZĂ)
 5.        LIMBAJ JURIDIC (FRANCEZĂ)
 6.        LIMBAJ JURIDIC (ENGLEZĂ)
 7.        UTILIZARE ŞI GESTIONARE DE BAZE DE DATE
 8.        STAGIU PRACTIC
 9.        INTRODUCERE GENERALĂ ÎN DREPT
 10.       DREPT COMERCIAL
 11.       DREPT PRIVAT COMPARAT
 12.       DREPT PUBLIC COMPARAT
 13.       METODOLOGIA CERCETĂRII
 14.      ELEMENTE DE GRAMATICĂ PRACTICĂ A LIMBII ROMÂNE ACTUALE
 15.      A TREIA LIMBĂ MODERNĂ (GERMANĂ)

 

 

ANUL II

 1.        COMPETENŢĂ DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ – FRANCEZĂ
 2.        COMPETENŢĂ DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ- ENGLEZĂ
 3.        TRADUCERE JURIDICĂ (CONTRACTE ŞI ACTE NOTARIALE- ENGLEZĂ)
 4.        TRADUCERE JURIDICĂ (CONTRACTE ŞI ACTE NOTARIALE- FRANCEZĂ)
 5.        TRADUCERE JURIDICĂ (TEXTE NORMATIVE- ENGLEZĂ)
 6.        TRADUCERE JURIDICĂ (TEXTE NORMATIVE-FRANCEZĂ)
 7.        STAGIU PRACTIC
 8.        DREPT INSTITUŢIONAL COMUNITAR
 9.        DREPT COMUNITAR SUBSTANŢIAL
 10.        DREPTURILE OMULUI
 11.        DREPTUL CONTRACTELOR
 12.        ELEMENTE DE GRAMATICĂ PRACTICĂ A LIMBII ROMÂNE ACTUALE
 13.       A TREIA LIMBĂ MODERNĂ (GERMANĂ)

 ANUL I

 

NUMĂR CREDITE: 5

SEMESTRU: II

NUMAR DE ORE: 2 ore curs/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Cursul abordează aspecte de ordin recurrent în teoria şi practica traducerii, considerată ştiinţă hibrid. Cursul îşi propune: conştientizarea studenţilor de statutului traducătoruluii şi al traducerii în societatea contemporană şi în cadrul general al comunicării interculturale; familiarizarea studenţilor cu concepte cheie din domeniul teoriei şi practicii traducerii; dobândirea de strategii rezolutive şi de evaluare a traducerii.

TEMATICAPerspective aupra traducerii şi a traducătorului (diacronie şi sincronie). Funcţiile limbii şi tipologia textuală (abordare pragmatic-funcţională). Metode de traducere. Unitatea minimală în traducere: procedee de traducere. Culturemele şi intertraficul cultural. Evaluarea traducerii (factori lingvistici şi extralingvistici).

LIMBA DE PREDARE: engleza

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

Boase-Beier, J., 2004, “Saying What Someone Else Meant: Style, Relevance and Translation” in

International Journal of Applied Linguistics, vol. 14, No. 2, Oxford: Blackwell Publishing, pp. 276- 287

Munday, J., 2001, Introducing Translation StudiesTheories and Applications, London: Routledge

Newmark, P., 1988. A Textbook of Translation. Prentice Hall International (UK) Ltd.

Snell-Hornby, M., 1995. Translation Studies. An Integrated Approach, Amsterdam: Benjamins

Vîlceanu, T., 2003. Translation. The Land of the Bilingual, Craiova: Universitaria

 

NUMAR CREDITE: 5

SEMESTRU: I

NUMĂR DE ORE :  2 ore curs/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Iniţierea studenţilor în utilizarea procedeelor directe şi indirecte de traducere. Abordarea teoretică a diferitelor concepţii asupra traducerii, aşa cum apar ele la lingvişti, didacticieni, psihologi şi logicieni. Însuşirea teoriilor moderne asupra traducerii umane şi automate.

TEMATICA Traductologie (definiţie, obiect şi metode, interferenţe cu alte domenii ştiinţifice). Înţelegerea în traducere. Tipologia dificultăţilor de înţelegere. Probleme de sens şi de înţelegerea a sa. Traducătorul în dublă ipostază: receptor şi destinatar al mesajului. Unitatea de traducere. Probleme practice ale traducerii. Traducerea prin echivalenţă. Traducere, structură gramaticală şi eteronimie. Traducerea prin corespondenţe. Procedee directe şi indirecte de traducere. Procedee de frontieră. Semasiologia şi onomasiologia în demersul traductiv. Analiza contrastivă şi traducerea.

LIMBA DE PREDARE: franceza

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

Chevalier, J-C., Delport, M-F., 1995, Problèmes linguistiques de la traduction. L’Horlogerie de Saint Jérôme, L’Harmattan, Paris.

Cristea, T., 1998, Stratégies de la traduction, Edit. Fundatiei România de mâine, Bucureşti.

Dancette, J., 1995, Parcours de traduction. Etude expérimentale d’un processus de compréhension,Presses Universitaires de Lille.

Lederer, M., 1994, La traduction aujourd’hui, Hachette, Paris.

Radulescu, A., 2005, Théorie et pratique de la traduction, Edit. Universitaria, Craiova.

 

NUMĂR CREDITE: 5

SEMESTRU: I

NUMĂR DE ORE : 1 ora curs/saptamana, 1 oră seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Cursul îşi propune identificarea relaţiilor de intersecţie între  vocabularul juridic, cel adminstrativ şi cel economic cu marcarea conditiilor co(n)textuale de specificare; identificarea particularităţlor de traducere în şi din franceză în română..

TEMATICAPrincipii terminologice. Sisteme conceptuale. Tipuri de definiţii şi clasificări. Caracterizarea  celor trei tipuri de vocabular din punctul de vedere al originii, al structurii şi al sensului. Prezentarea dicţionarelor specializate monolingve şi bilingve.Tehnici de utilizare a dicţionarelor şi glosarelor. Principii de constituire a glosarelor.

LIMBA DE PREDARE: franceza

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Cornu, Gérard, 3e éd., Linguistique juridique, Montchrestien, Paris, 2005.

Guţă, Ancuţa, Norme et arbitraire dans le discours juridique, Aius, Craiova, 2006.

Koutsivitis, Vassilis, “La traduction juridique: liberté et contraintes”, La liberté en traduction, Didier, Paris, p. 139-150, 1991.

Schmidt-König, Christine, Introduction à la langue juridique française, Nomos Verlag Gesellschaft, Baden-Baden, 1997.

Sourioux, Jean-Louis – Lerat, Pierre,”Le français juridique comme langue spécialisée”, Français juridique et science du droit, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 327-338, 1995.

 

NUMAR CREDITE: 5

SEMESTRU: II

NUMĂR DE ORE : 1 oră curs/saptamana, 1 oră seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Familiarizarea studenţilor cu concepte cheie din domeniul terminologiei juridice. Dobândirea de strategii rezolutive în vederea gestionării eficiente a terminologiei juridice

TEMATICA: Circumscrierea domeniului. Cadru teoretic general. Caracterizarea  vocabularului juridic. Etimologie. Evoluţie lingvistică. Termeni. Formarea termenilor. Terminografie. Sisteme conceptuale. Concepte şi termeni juridici recurenţi. Bănci terminologice – termeni juridici. Standardizare terminologică. Terminologie-informare-documentare. Tehnici de utilizare a dicţionarelor şi glosarelor de termeni juridici.

LIMBA DE PREDARE: engleza

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Brookes, M., Holden, D., Hutchinson, W., 1999, Engleza pentru jurişti, (trad. de Cristina

Anghel), Bucureşti: Teora

Leech, G., 1989, An A-Z of English Grammar and Usage, Edinburgh: Nelson

*** NATO Handbook, 2001, Brussels: NATO Office Of Information ands Press

Ritter, R.M., 2002, The Oxford Guide to Style, Oxford: OUP

***2002, Collins COBUILD – English Language Dictionary, London: Harper Collins

 

 

NUMĂR CREDITE: 5

SEMESTRU: I

NUMĂR CREDITE: 5

NUMĂR DE ORE : 2 ore curs/saptamana, 2 ore seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Analiza structurilor lingvistice ale discursului juridic francez. Relevarea mărcilor specifice ale enunţării juridice.Punerea  lor în paralel cu structurile specifice din limba română.Formarea competenţei de traducere a textului juridic.

TEMATICA: Preliminarii. Textele normative: definiţie şi caracteristici. Caracteristici stilistice ale textelor normative. Caracteristicile  sintactice ale textelor normative. Aspecte ale  structurării GN. Aspecte ale structurării GV. Determinarea de caz în limbajul juridic . Structura frazei. Folosirea formelor verbale în textele juridice. Mărcile modale specifice.

LIMBA DE PREDARE: franceza

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE:

Gémar, Jean-Claude, ”Terminologie, langue et discours juridiques. Sens et signification du langage du droit”, Meta, 26-1, p. 275-283, 1991.

Guţă, Ancuţa, Le langage juridique, Aius, Craiova, 2004.

Schmidt-König, Christine, Introduction à la langue juridique française, Nomos Verlag Gesellschaft, Baden-Baden, 1997.

Schmidt-König, Christine, “La langue juridique: maux et remèdes“, Frédéric Houbert, Dictionnaire des difficultés de l’anglais des contrats, Paris, p. 117-124, 2000.

Scurtu, Gabriela, Linguistique juridique. Structures langagières des textes normatifs, Craiova, Sitech, 2007.

NUMĂR CREDITE: 5

SEMESTRU: II

NUMĂR DE ORE : 2 ore curs/saptamana, 2 ore seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Conştientizarea particularităţilor lingvistice (morfosintactice şi lexicale) ale limbajului juridic şi administrativ. Asimilarea terminologiei de specialitate. Dezvoltarea capacităţii de utilizare eficientă a dicţionarelor specializate monolingve şi bilingve şi a glosarelor de termeni juridici şi administrativi. Dezvoltarea competenţei de comunicare: opţiuni strategice, costuri şi beneficii.

TEMATICA : Particularităţi lingvistice ale limbajului juridic.Particularităţi lingvistice ale limbajului administrativ.Tipologia generală a actelor legislative. Tipologia generală a actelor notariale. Cererea, declaraţia, expunerea de motive: tehnici de redactare. Acte convenţionale, acte de constatare, procese verbale: tehnici de redactare. Scrisori cu caracter oficial: tipologie, tehnici de redactare. Acquis comunitar: concepte cheie. Organizaţii internaţionale: descriere, funcţii. Probleme recurente în echivalarea termenilor de drept juridic şi administrativ.

LIMBA DE PREDARE: engleza

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

Brookes, M., Holden, D., Hutchinson, W., 1999, Engleza pentru jurişti, (trad. de Cristina Anghel), Bucureşti: Teora

Leech, G., 1989, An A-Z of English Grammar and Usage, Edinburgh: Nelson

*** NATO Handbook, 2001, Brussels: NATO Office Of Information ands Press

Ritter, R.M., 2002, The Oxford Guide to Style, Oxford: OUP

***2002, Collins COBUILD – English Language Dictionary, London: Harper Collins.

 

NUMĂR CREDITE: 4, 4

SEMESTRU: I şi II

NUMĂR DE ORE : 2 ore atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Înţelegerea şi însuşirea de către studenţi a principalelor concepte specifice bazelor de date relaţionale. Obţinerea abilităţilor necesare utilizării unui sistem de gestiune a bazelor de date relaţionale (SGBD).

TEMATICA: Baze de date .Concepte fundamentale. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Conceptul “model al bazei de date”. Operatii elementare asupra bazelor de date. Modelul relational. Tabele. Crearea tabelelor. Proprietatile campurilor unui tabel. Crearea relatiilor intre tabele. Tipuri de relatii. Studiu de caz. Interogari. Generalitati. Tipuri de interogari. Crearea de interogari. Interogari de selectie. Utilizarea operatorilor si a parametrilor. Interogari de tip total. Interogari de actiune. Formulare si subformulare. Proiectarea formularelor. Crearea unui formular. Editarea unui formular. Subformulare. Rapoarte. Proiectarea rapoartelor. Studiu de caz

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: verificare

BIBLIOGRAFIE

D. Burdescu, A. Ionescu s.a., Baze de date – Access, Tipografia Universitatii din Craiova, 2002

Mariana Milosescu, Microsoft Access 2002 pentru incepatori, Editura Teora.

Steve Johnson, Microsoft Office ACCES 2003, Editura Teora.

C.N. Prague, J.Reardon, L. Skasevich, Baze de date – Microsoft Access 2000, Editura Teora.

John V. Petersen, Baze de date – pentru începatori, Editura Teora.

 

 

NUMĂR CREDITE: 4

SEMESTRU: sem  I

NUMĂR DE ORE :  2 ore curs/saptamana

OBIECTIVE: Introducerea generală în drept, aşa cum sublinia în repetate rânduri, în opera sa, reputatul universitar şi autor Mircea Djuvara, răspunde la întrebarea: Ce este dreptul? Aşadar, primul obiectiv al acestei discipline îl constituie însuşirea conceptului complex al dreptului. Introducerea generală în drept se constituie în disciplina care, predându-se în primul an de studii, urmăreşte să asigure cursanţilor o schimbare în terminologia juridică şi creează o viziune de ansamblu supus relaţiilor interumane, mai ales asupra celor supuse actului normativ.

TEMATICA: Definiţia dreptului: a) Fenomenul dreptului şi ideea dreptului b) Dreptul ca ansamblu de reguli de conduită c) Regulile juridice vizează exteriorizarea conştiinţei d) Regulile juridice sunt reguli publice e) Regulile juridice ca reguli generale f) Regulile juridice se constituie în sistem g) Sancţiunea h) Dreptul ca mediere a instituţiilor. Teoria generală a surselor dreptului: 1. Noţiuni elementare privind sursele dreptului 2. Clasificarea surselor dreptului 3. Dreptul cutumiar 4. Dreptul scris 5. Jurisprudenţa 6. Doctrine 7. Tratatul internaţional 8. Ordonanţele de guvern. Norma juridică: 1. Trăsăturile normei juridice 2. Structura normei juridice 3. Clasificarea normei juridice 4. Instituţia juridică. Dreptul subiectiv: 1. Noţiunea de drept subiect 2. Noţiunea de obligaţie juridică 3. Clasificarea drepturilor subiective şi obligaţiilor 4. Persoana fizică 5. Persoana juridică. Realizarea dreptului: 1. Noţiunea generală de aplicarea dreptului 2. Etapele aplicării dreptului 3. Aplicarea dreptului în timp, spaţiu, cu privire la persoane în ordine sistematică. Interpretarea dreptului.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

Pierre Pescatore, Introduction á la science du droit, Centre universitaire de l’Etat, Luxembourg, 1978

N.Popa, I.Dogaru, Gh. Dănişor, D.C.Dănişor, Filosofia dreptului. Marile curente, Ed. ALL Beck, Bucureşti, 2002

Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Gheorghe Dănişor, Teoria generală a dreptului, Editura Ştiinţifică, 1999

Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, All Beck, Bucureşti, 2003.

Fr. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 1992.

 

 

NUMĂR CREDITE: 4

SEMESTRU: II

NUMĂR DE ORE :  1 oră curs/saptamana, 1 oră seminar/saptamana

OBIECTIVE: Cunoaşterea de către studenţi a principiilor, conceptelor şi instituţiilor dreptului comercial; îmbogăţirea volumului de informaţii şi cunoştinţe din domeniul dreptului comercial; formarea deprinderilor de interpretare şi înţelegere a fenomenelor economico-juridice din sfera comerţului; perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală şi aplicativă în domeniul teoriei şi practicii dreptului în activitatea studenţilor în scopul îmbunătăţirii formaţiei intelectuale a studenţilor şi creşterii capacităţii acestora de a opera cu conceptele în plan teoretic şi practicîn contextul principiilor generale ale dreptului şi în cel al situaţiilor concrete impuse de diversele situaţii de fapt.

TEMATICA: Noţiunea, principiile, definiţia şi izvoarele Dreptului comercial.  Actele de comerţ.  Comercianţii, obligaţiile lor profesionale şi fondul de comerţ. Comercianţii, persoane juridice (societăţi comerciale, grupuri de interes economic, societăţi cooperative, regii autonome, societăţi naţionale, companii naţionale). Regimul juridic al reorganizării judiciare şi al falimentului şi a arbitrajului comercial. Contractele comerciale în afaceri. Titlurile de credit în afaceri.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Belu Magdo Mona-Lisa, Contracte comerciale tradiţionale şi moderne, Editura Tribuna economică, Bucureşti, 1996;

Deak Fr., Cărpenaru S., Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993;

Găină V., Drept comercial român, Ed. Universitaria, Craiova, 2003;

Legeais D., Droit commercial et des affairs, Dalloz, Paris, 2001;

Turcu I., Teoria şi practica dreptului comercial, vol I-II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998;

 

NUMĂR CREDITE: 4

SEMESTRU: I

NUMĂR DE ORE :  2 ore curs/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: cunoaşterea de către studenţi a rolului disciplinei în sistemul disciplinelor juridice, prin delimitarea dreptului privat de dreptul public în dreptul român şi în dreptul comparat. Cunoaşterea de către studenţi a instituţiilor, principiilor şi conceptelor dreptului privat, precum şi aplicaţiile practice ale acestora în ramurile de drept aparţinătoare dreptului privat. Formarea capacităţii de a opera cu noţiunile juridice înt`lnite şi înţelegerea problemelor teoretice şi practice din acest domeniu.

TEMATICA: Drept obiectiv, drept pozitiv şi drept subiectiv. Drept public şi drept privat.Principiile fundamentale ale dreptului privat.Sursele dreptului obiectiv. Aplicarea legii în dreptul privat. Interpretarea legii. Titularii drepturilor subiective civile. Capacitatea juridică a persoanei fizice.Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice: noţiune şi caractere juridice. Începutul şi încetarea capacităţii de folosinţă. Declararea judecătorească a morţii. Situaţia comorienţilor. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice.Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice: noţiune şi caractere juridice.Capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice. Capacitatea de exerciţiu restr`nsă a persoanei fizice. Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice.Situaţia minorului în dreptul privat. Situaţia bolnavului psihic în dreptul privat. Interdicţia judecătorească. Numele persoanei fizice. Domiciliul persoanei fizice. Persoana juridică în dreptul privat. Elementele constitutive ale persoanei juridice. Modurile de înfiinţare a persoanei  juridice în dreptul privat. Încetarea persoanei juridice. Capacitatea juridică a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice în dreptul privat. Prescripţia extinctivă în dreptul privat. Sursele drepturilor subiective: noţiunea şi clasificare. Actul juridic în dreptul privat: noţiune, accepţiuni, clasificare. Condiţiilor actului juridic civil. Efectele actului juridic civil: noţiune, determinare. Interpretarea actului juridic civil. Drept comparat Principiul forţei obligatorii. Principiul irevocabilităţii. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil: noţiune, funcţii, evoluţie, clasificare. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă. Principiile efectelor nulităţii. Proba drepturilor subiective: noţiune, obiect, sarcină, condiţii generale de admisibilitate, convenţiile asupra probelor în dreptul privat. Mijloacele de probă în dreptul privat.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

Beleiu, Gh., Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editură şi Presă “Şansa”, S.R.L.; Bucureşti, 1998, Ed. a 5-a, revăzută şi adăugită de Marian Nicolae, Petrică Truşcă.

Boroi, G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2001

Dogaru, I., Drept civil român, vol. I, Editura Themis, Craiova, 2000

Micescu, I., Curs de drept civil, republicat, Editura All Beck, Bucureşti, 2000

Terré, Fr., Introduction générale au droit, 3e édition, Editura Dalloz, Paris, 1999

 

NUMĂR CREDITE: 4

SEMESTRU: II

NUMĂR DE ORE :  2 ore curs/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Studiul disciplinei “Drept public comparat” trebuie în primul rând să ofere studenţilor înscrişi la cursurile masteratului în traduceri juridice no’iunile elementare de drept public. Apoi, cursul îşi propune să arate care sunt principalele instituţii ale dreptului public românesc. In fine, Cursul are ca obiectiv prezentarea principalelor sisteme juridice străine.

TEMATICA: Configurarea regimurilor constituţionale democratice. Democraţie şi autocraţie. Modalităţile de exercitare a suveranităţii  democratice: regimul reprezentativ, regimul direct, regimul semidirect. Totalitarism şi liberalism. Devoluţiunea verticală a puterii: formele de stat. Devoluţiunea orizontală a puterii: tipuri de regim politic în funcţie de tipul separaţiei puterilor. Parlamentul. Seful statului. Guvernul. Instanţele de judecată. Justiţia constituţională. Mijloacele de interacţiune între puteri. Administraţia publică. Mecanismele statului de drept. Regimul românesc. Caracterele statului român. Valorile supreme ale statului român. Principiile organizării sistemului constituţional român. Sistemul de partide în România. Rolul constituţional şi rolul politic al grupurilor primare de identificare. Realitatea separaţiei puterilor în sistemul roman. Partea III. Regimuri constitutionale străine. Regimul constituţional britanic. Regimul constituţional francez. Regimul constituţional german. Regimul constituţional Italian. Regimul constituţional spaniel. Regimurile constituţional europene post-comuniste. Regimul constituţional japonez. Regimul constituţional canadian.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Sitech, Craiova, 2006.

Dan Claudiu Dănişor, Actorii vieţii politice, Sitech, 2003.

Cristian Ionescu, Regimuri politice contemporane, All Beck, 2004.

 

NUMAR CREDITE: 3/3

SEMESTRU: I şi II

NUMĂR DE ORE :  2 ore curs/saptamana, 2 ore atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI :  înţelegerea structurii şi a modului de funcţionare al unei comunicări ştiinţifice scrise; dobândirea competenţelor în domeniul redactării şi prezentării unui text ştiinţific; exersarea redactării textului ştiinţific în vederea alcătuirii lucrării de absolvire; stăpânirea strategiilor argumentării unei idei.

TEMATICA: Principiile metodologice ale redactării unei lucrări ştiinţifice: planul şi importanţa lui (titluri, rubrici, tabele), planul de capitol. Convenţiile de prezentare a textului ştiinţific. Sursele şi citarea surselor, fişele de lectură şi de observaţie. Redactarea rezumatului. Sursele de informaţie. Analiza infomaţiei, organizarea ei, sistemul enunţiativ, documentele primare, documentele secundare. Stilul, concluziile, componentele de bază ale unui articol ştiinţific, redactarea bibliografiei, redactarea sumarului, conţinutul sumarului.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: verificare

BIBLIOGRAFIE

ANGERS (M.)  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, CEC, 1996

DESMET (H) Epistémologie et instrumentation en SH, Mardaga, Liège, 1988

FRAGNIERE (JP) Comment réussir un mémoire, Dunod, 1986

MACE (G) Guide d’élaboration d’un projet de recherche, De Boeck Université, 2 ed,1997

POCHET (B), Méthodologie documentaire, De Boeck Université, 2005

 

NUMAR CREDITE: 3/3

SEMESTRU: I si II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore curs/saptamana, 1 oră seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Aprofundarea noţiunilor de bază ale flexiunii nominale şi ale flexiunii verbale. Cultivarea abilităţii de adecvare funcţională şi situaţională a exprimării prin restricţii de uz.Formarea capacităţii de utilizare corectă a construcţiilor de diferite tipuri, atât în limba comună, cât şi în limbajul juridic – administrativ.

TEMATICA: Flexiunea nominală. Comportamentul discursiv al substantivului. Pluralul substantivelor simple şi compuse. Substantivul – Restricţii de uz. Forme literare, populare, familiare, regionale, livreşti şi argotice. Flexiunea verbală. Comportamentul discursiv al verbului. Semantismul modurilor şi al timpurilor. Valori contextuale.Verbul – Restricţii de uz. Forme literare, populare, familiare, regionale, livreşti şi argotice. Construcţii verbale: gerunziale, participiale, infinitivale.Comportamentul sintactico-semantic al prepoziţiei şi al conjuncţiei. Utilizarea prepoziţiilor şi a locuţiunilor prepoziţionale. Restricţii de caz şi de articulare. Restricţii sintactico-semantice.Utilizarea conjuncţiilor şi a locuţiunilor conjuncţionale. Restricţii sintactico-semantice.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii

române I Cuvântul, II Enunţul (GALR), Bucureşti, EA, 2005.

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionarul ortografic,ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“, Enciclopedia limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

Avram, Mioara, Gramatică pentru toţi Bucureşti, Editura Humanitas, 1997.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997.

 

NUMĂR CREDITE: 2/2

SEMESTRU: I şi II

NUMĂR DE ORE :  2 ore de atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a unui text vorbit rar şi cu claritate (îndrumări, întrebări, instrucţiuni simple, numere, preţuri, exprimarea orei). Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a unui text scris (articole de ziar, formulare, panouri publicitare, cărţi poştale), pentru reperarea informaţiilor legate de situaţii de comunicare (identitatea altor persoane şi situarea în timp şi spaţiu a evenimentelor).Dezvoltarea capacităţii strategice de a comunica în situaţii ale vieţii cotidiene − prezentare, acte sociale de baza (formule de salut şi rămas bun, mulţumiri, formule folosite la cumpărături, în vizită).Dezvoltarea capacităţii strategice de a se exprima în scris prin structuri lexicale şi gramaticale simple pe teme legate de viaţa cotidiană (rezervare la hotel, felicitări etc.).

TEMATICA: Date personale. Nume. Formule de prezentare şi adresare. Documente de identitate. Locul şi data naşterii, vârstă, sex. Relaţii personale. Familia. Grad de rudenie. Prieteni. Profesie. Locuinţa. Tipuri de locuinţe. Descrierea casei, a camerelor, a mobilierului. Mesele zilei. Momentele zilei. Alimente. Mâncăruri şi băuturi. În vizită. Formulele de salut şi de rămas bun. Formule de acceptare, de refuz şi de mulţumire. La cumpărături. Raioane. Articole de îmbrăcăminte şi de încălţăminte. Orientare temporală. Exprimarea orei şi a datei. Momentele zilei. Zilele săptămânii. Anotimpurile şi lunile anului. Orientare spaţială. Direcţie şi loc. Adresă. Timp liber şi divertisment. Hobby-uri. Lectură. Muzică. Sport. În vacanţă. Alegerea destinaţiei: mare, munte. Ţări şi capitale. Redactarea unei cărţi poştale.

LIMBA DE PREDARE: germană

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Dallapiazza, R., von Jan, E., Blüggel, B., Schümann, A., (1998) : Tangram. Deutsch als

Fremdsprache. Kursbuch 1, Ismanning, Max Hueber.

Dallapiazza, R., von Jan, E., Blüggel, B., Schümann, A., (2001) : Tangram. Deutsch als

Fremdsprache. Kursbuch &Arbeitsbuch, Ismanning, Max Hueber.

Dreyer, H., Schmitt, R., (2003) : Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung, Ismanning, Max Hueber.

Müller, J., (2003) : Grundwortschatz Deutsch. Berlin und München, Langenscheidt.

 

ANUL II

 

NUMĂR CREDITE: 6

SEMESTRU: II

NUMĂR DE ORE :  2 ore curs/saptamana, 1 oră seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Asimilarea conceptelor cheie din domeniul comunicării interculturale. Conştientizarea factorilor de control în comunicarea interculturală. Familiarizarea studenţilor cu strategiile şi tehnicile de eficientizare a comunicării interculturale.

TEMATICAO arheologie a conceptului de competenţă de comunicare. Comunicare mono- şi bilingvă (română, franceză, română-franceză, franceză-română). Identitate lingvistică şi culturală.  Aculturaţie şi metisaj cultural. Comunicare interculturală. Strategii de acomodare interculturală.  Spaţii francofone – specificitate şi alteritate. Globalizare

LIMBA DE PREDARE: franceza

FORMA DE VERIFICARE: examen

Bibliografie

ANDERSON, R., D., Introduction to Management Science, Quantitative Approach to Decision Making, West Publishing Company, College & School Division, 1993

BUZĂRNESCU Ştefan, Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii, Ed. Did. Şi Ped., Buc. 1995.

JOHNS Gary, Comportament organizaţional, Ed Economică, Buc. 1998.

MEREUTA C., Vlaicu C., Pop. I, Culturi organizaţionale în spaţiul românesc, Valori şi     profiluri dominante, Editura Fiman, Bucureşti, 1998

CĂNDEA, R., CĂNDEA, D.,    Comunicare    managerială – concepte, deprinderi, strategii,

Bucureşti, Eitura Expert, 1996.

 

 

NUMĂR CREDITE: 6

SEMESTRU: I

NUMĂR DE ORE :  2 ore de curs/saptamana, 1 oră de seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Cursul abordează din perspectivă interdisciplinară – comunicare interculturală, teoria traducerii şi metodica predării limbii engleze ca limbă străină – aspecte de ordin curent legate de formarea complexă a vorbitorilor bi- sau plurilingvi. Se urmăreşte astfel familiarizarea studenţilor cu concepte cheie din cele trei domeniii şi conştientizarea normelor ce guvernează comportamentul lingvistic şi socio-cultural.

TEMATICA: Comunicare mono- şi bilingvă. Teorii funcţionale ale comunicării. Teoria actelor de limbaj. Comunicare monolingvă şi bilingvă. Strategii de acomodare. Identitate lingvistică şi culturală. Identitate individuală şi colectivă. Variabile sociolingvistice în comunicare: putere şi distanţă. Comunitatea lingvistică şi ratificarea apartenenţei. Comunicare interculturală. Cultură şi identitate culturală. Cultureme. Definiţie şi taxonomie. Competenţă interculturală. Corespondenţă şi echivalenţă culturală. Limbaj standardizat. Elemente monoculturale şi internaţionalisme. Vid cultural şi traducere. Fidelitate şi alteritate în traducere

LIMBA DE PREDARE: engleza

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

Ferréol, G., Jucquois, G. (eds), 2005. Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor interculturale

(transl. Nadia Farcaş), Iaşi: Polirom

Grant, C.B. (ed), 2003. Rethinking Communicative Interaction. Amsterdam: Benjamins

Hatim, B., Mason, I., 1997. The Translator as Communicator. London: Routledge,

Leung, C., 2005.  “Convivial Communication : Recontextualizing Communicative

Competence” În International Journal of Applied Linguistics, vol. 15, No. 2,Oxford: Blackwell Publishing, pp. 119 – 144

Tosi, A., 2003.  Crossing Barriers and Bridging Cultures. The Challenges of  Multilingual Translation for the European Union, Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

 

NUMĂR CREDITE: 4/4

SEMESTRU: I si II

NUMĂR DE ORE :  2 ore atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Cursul urmăreşte punerea în practică a următoarelor competenţe: capacitatea de a gestiona şi de a trata informaţia cu caracter public sau confidenţial; capacitatea de a argumenta alegerea soluţiei de traducere; capacitatea de a folosi auxiliarele traducerii; tratament de text, logiciale, baze terminologice etc.

TEMATICA: Analiza diferitelor tipuri de texte juridice: doctrinare, de jurisprudenţă. Punerea în evidenţă a deosebirilor dintre sistemele juridice englez şi român. Tipuri de acte juridice: acte de interes public vs acte de interes privat. Analiza stilurilor şi a procedeelor de redactare din sistemul juridic românesc şi cel european. Acomodare lingvistică şi echivalarea registrelor de limbă. Structuri specifice actelor de studii. Acte succesorale, contracte economice, de cesiune, convenţii civile: structuri sintactice, lexic general, lexic de specialitate. Fiabilitatea instrumentelor auxiliare: dicţionare bilingve de specialitate, baze terminologice, workbenches, dicţionare on line, EURODICAUTOM..

LIMBA DE PREDARE: engleza

FORMA DE VERIFICARE: verificare

BIBLIOGRAFIE

Brookes, M., Holden, D., Hutchinson, W., 1999, Engleza pentru jurişti, (trad. de Cristina

Anghel), Bucureşti: Teora

*** 2003, Dictionary of English Language and Culture, London: Longman

http://www.llt.uea.ac.uk/translation/

http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index en.htm

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/

 

NUMĂR CREDITE: 4/4

SEMESTRU: I şi II

NUMĂR DE ORE : 2 ore atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Atelierul urmăreşte punerea în practică a următoarelor competenţe: capacitatea de a analiza diversele situaţii de traducere, de a decide asupra măsurilor care răspund cel mai bine la exigenţele şi aşteptările clientului; capacitatea de a gestiona şi de a trata informaţia; capacitatea de a argumenta alegerea soluţiei de traducere; capacitatea de a folosi auxiliarele traducerii; tratament de text, logiciale, baze terminologice etc..

TEMATICA: Analiza diferitelor tipuri de texte juridice: doctrinare, de jurisprudenţă. Punerea în evidenţă a deosebirilor dintre sistemele juridice francez şi român. Tipuri de acte juridice: acte de interes public vs acte de interes privat.Analiza stilurilor şi a procedeelor de redactare din sisteme juridice diferite.Constrângeri privind alegerea resurselor lingvistice pentru reexprimarea sensului. Structuri specifice actelor de studii.Acte succesorale, contracte economice, de cesiune, convenţii civile: structuri sintactice, lexic general, lexic de specialitate. Fiabilitatea instrumentelor auxiliare: dicţionare bilingve de specialitate, baze terminologice, dicţionare on line, EURODICAUTOM.

LIMBA DE PREDARE: franceza

FORMA DE VERIFICARE: verificare

BIBLIOGRAFIE

Cristea, T., Stratégies de la traduction, Ed. Fundaţiei”România de mâine”, Bucureşti, 1998

Gémar, J.C., La traduction juridique et son enseignement, in ‘’Meta’’ vol.24, nr.1, p.37-45, 1979

Lederer, M., La traduction aujourd’hui, Hachette, Paris, 1994

Lederer, M., Israel, F., La liberté em traduction, in Actes du Colloque International ESIT, 1991

Legault,G.,Fonctions et structure du langage juridique, in ‘’Meta’’, vol.24, nr.1, p.19, 1979

 

 

NUMĂR CREDITE: 4

AN/SEMESTRU: sem.I

NUMĂR DE ORE : 2 ore atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Conştientizarea particularităţilor lingvistice (morfosintactice şi lexicale) ale textelor normative. Dezvoltarea capacităţii de utilizare eficientă a dicţionarelor specializate monolingve şi bilingve şi a glosarelor de termeni juridici. Dezvoltarea capacităţii de rutinizare în traducerea textelor normative

TEMATICA: Particularităţi lingvistice textelor normative: trăsături morfosintactice şi lexicale. Tipologia textelor normative. Strategii de traducere a textelor normative. Traducerea semantică. Procedee de traducere a textelor normative. Corespondenţă şi echivalare în traducerea textelor normative. Analiza corpus. Evaluare şi autoevaluare în traducerea textelor normative

LIMBA DE PREDARE: engleza

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Brookes, M., Holden, D., Hutchinson, W., 1999, Engleza pentru jurişti, (trad. de Cristina

Anghel), Bucureşti: Teora

Leech, G., 1989, An A-Z of English Grammar and Usage, Edinburgh: Nelson

*** NATO Handbook, 2001, Brussels: NATO Office Of Information ands Press

Ritter, R.M., 2002, The Oxford Guide to Style, Oxford: OUP

***2002, Collins COBUILD – English Language Dictionary, London: Harper Collins

http://www.llt.uea.ac.uk/translation/

 

 

NUMĂR CREDITE: 4

SEMESTRU: II

NUMĂR DE ORE :  2 ore atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: familiarizarea studenţilor cu noţiunile specifice domeniului juridic; deprinderea lucrului cu textele juridice şi cu vocabularul de specialitate; aprofundara structurilor de bază ale limbii franceze adaptate la specificul limbajului juridic; îmbogăţirea vocabularului studenţilor cu termeni de specialitate care să le permită consultarea pe larg a bibliografiei de profil şi redactarea unor lucrări de specialitate în limba franceză; dezvoltarea capacităţi studenţilor de comunicare orală şi scrisă în franceza juridică.

TEMATICA: realizarea de traduceri din şi în franceză a unor texte normative şi a unor sentinţe şi hotărâri judecătoreşti, cu specificul şi structurile gramaticale proprii ; realizarea traducerilor juridice prin diversele procedee de traducere (împrumut, calc, traducere literală, modulare, adaptare etc.) precum şi analiza sensului dat textelor prin interpretarea lor semantică, sintactică, gramaticală, lexicală, stilistică ; analiza comparativă a traducerilor.

LIMBA DE PREDARE: franceza

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

CORNU, Gérard, Linguistique juridique, Paris, Éditions Montchrestien¸1990.

DE GROOT, Gérard-René, « La traduction juridique : DIDIER, Emmanuel, Langues et langages du droit, Montréal, Wilson et Lafleur, 1990,

LERAT, Pierre, Les langues spécialisées, Paris, Presses Universitaires de France, 1995.

BERCEANU, Barbu, Dreptul şi limba. Ştiinţa dreptului şi lingvistica. Succinte consideraţii teoretice şi aplicative, in „Studii şi cercetări juridice”, XXVI, 3, 1981, p. 247–266.

IRINESCU, Teodora, Lingvistică juridică, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2003.

 

NUMĂR CREDITE: 5

SEMESTRU: I

NUMĂR DE ORE :  2 ore de curs/saptamana, 1 oră de seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Disciplina Drept instituţional comunitar oferă cursanţilor o justă şi temeinică prezentare a Instituţiilor Uniunii Europene-cea mai dinamică şi eficientă dintre structurile europene.Din  prezentarea apariţiei, evoluţiei şi tendinţelor actuale de dezvoltare a comunităţii Europene, a conceptului de integrare şi cooperare, a mecanismelor de funcţionare, a  sistemului de drept propriu,în special  drept instituţional, din  prezentarea comparativă cu alte instituţii şi organisme internaţionale  şi regionale, disciplina prezentă oferă cursanţilor o imagine asupra  sensului dezvoltării contemporane.

TEMATICA: Definiţia dreptuluil. Teoria generală a surselor dreptului. Norma juridică.  Dreptul subiectiv.  Realizarea dreptului. Crearea comunităţilor europene şi evoluţia lor. Caractere generale ale comunităţilor europene. Sistemul instituţional comunitar. Procesul de luare a deciziilor. Moduri de acţiunel. Raporturile UE cu terţii. Principiile construcţiei comunitare. Prezentare generală a sistemului jurisdicţional comunitar.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

Bianca Predescu- Drept instituţional comunitar, Editura Universitaria, 1999

Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. ALL, Bucureşti 1996

Ion Filipescu, Augustin Fuerea, Drept instituţional comunitar european, Ed. Actami, 2000

Jean Boulouis-Droit institutionnel de l’ Union Europeenne, Ed.Montchrestien, Paris l999

Joel Richemi, Droit institutionnel de l’ Union et des communautes europeennes, Paris, 1996

 

NUMAR CREDITE: 5

SEMESTRU: II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ:  2 ore de curs/saptamana, 1 oră de seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: cunoaşterea de către studenţi a principiilor, conceptelor şi instituţiilor dreptului comunitar substanţial; formarea deprinderilor de interpretare şi înţelegere a fenomenelor economico-juridice din sfera comunitară; îmbogăţirea volumului de informaţii şi cunoştinţe din domeniul dreptului comunitar substanţial..

TEMATICA: Piaţa unică: libera circulaţie a mărfurilor. Piaţa unică şi libera circulaţie a mărfurilor în spaţiul comunitar. Măsurile naţionale vizate de art.30 şi urm. din Tratatul CEE şi măsurile restrictive care pot fi legitimate.Politici comerciale commune. Reglementări antidumping. Clauza de salvgardare (art.155 CEE). Drepturile de proprietate industrială sau intelectuală şi principiul liberei circulaţie a mărfurilor. Libera circulaţia a capitalurilor. Libera circulaţie a serviciilor. Libera circulaţie a persoanelor. Libertatea de stabilire.  Politici comunitare cu caracter social. Dreptul comunitar al concurenţei. Interdicţia prevăzută de art.85 al.1 CEE şi excepţiile prevăzute de art.85 art.3 CEE. Reglementarea dată de art.85 al CEE. Interdicţia prevăzută de art.86 CEE. Reglementarea dată de art.86 CEE. Controlul comunitar al fuziunilor şi achiziţiilor. Monopulurile publice şi ajutoarele acordate de state. Politici comunitare comune.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: examen

BIBLIOGRAFIE

J. Schapira, G.Tallec, ş.a., Droit Europeen des afaires, 1984, PUF, Paris

Philippe Corruble, ş.a., Droit Europeen des faires, 1998, PUF, Paris

Bianca Predescu, A.I.Duşcă, Dreptul comunitar al afacerilor, Universitaria, 2002

Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura Actami, Bucureşti, 2001

A.I. Duşcă, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universitaria,  Craiova, 2005

 

NUMĂR CREDITE: 4

SEMESTRU: I

NUMĂR DE ORE :   2 ore curs/saptamana

OBIECTIVE: Obiectivul disciplinei este familiarizarea studenţilor cu notiunea de drepturi fundamentale şi importanţa acestora in cadrul democratiilor constitutionale contemporane, pentru a înţelege atât elementele comune cât şi particularităţile legislaţiilor naţionale.

TEMATICA: Determinarea conceptului de drepturi ale omului. Apariţia şi afirmarea drepturilor omului. Tipuri de drepturi ale omului. Locul drepturilor omului în ierarhia normativă. Protecţia internă a drepturilor omului. Protecţia internaţională a drepturilor omului.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Alexandra HOROBET, Managementul riscului, CH Beck, Bucuresti, 2005.

Charvin R., Sueur J.J., Droits de l’homme et libertés de la personne, Litec, Paris, 2000;3. Haarscher, Guy,Philosophie des Droits de l’homme, Editions Bruxelles, 1993;

Maurer Beatrice, Le principe de la dignité humaine et la Convention européenne des droit de l’Homme, La documentation française, Paris, 1999;

Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Drepturile omului şi libertăţile publice, Editura Europa Nova, Lugoj, 1997.

 

NUMĂR CREDITE: 4

SEMESTRU: II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ:  1 oră curs/saptamana, 1 oră seminar/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI : aprofundarea cunoştinţelor specifice dreptului civil; explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline; capacitatea de a interpreta normele de drept în materie contractuală, în raport cu situaţiile concrete;compararea legislaţiei comunitare cu cea naţională.

TEMATICA : Izvoarele obligaţiilor. Contractul – izvor de obligaţii. Încheierea contractului. Executarea contractului. Efectele contractului. Efecte specifice unor anumite categorii de contracte. Clasificare contractelor. Oferta de a contracta. Acceptarea ofertei. Momentul încheierii contractului. Locul încheierii contractului. Interpretarea contractului. Obligativitatea contractului. Excepţia de neexecutare. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor. Riscul contractului..

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: verificare

BIBLIOGRAFIE

Dogaru I. şi Drăghici P. – „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura All Beck, 2002

Beleiu Gheorghe – “Drept civil român”, Editura Şansa SRL, 1998, Bucureşti

Urs Iosif şi Angheni Smaranda – „Drept civil. Drepturile Reale. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Oscar Print, 1997, Bucureşti

Stătescu şi Bârsan – „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura ALL Educaţional, 1998

Motica R. şi Moţiu F. – „Contracte speciale. Teorie şi practică judiciară”, Editura Lumina Lex, 2000

NUMĂR CREDITE: 3/3

SEMESTRU: I şi II

NUMĂR DE ORE :  1 oră de curs/saptamana,  2 ore de atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Cultivarea abilităţii de adecvare funcţională şi situaţională a exprimării prin restricţii de uz.Formarea capacităţii de utilizare corectă a construcţiilor de diferite tipuri, atât în limba comună, cât şi în limbajul juridic – administrativ.

TEMATICA: Construcţii sintactice în limba comună şi în limbajele profesionale. 2. Construcţii sintactice pasive şi impersonale  în limba comună. Construcţii sintactice pasive şi impersonale în limbajul juridico-administrativ. Construcţii sintactice  reflexive şi reciproce în limba comună. Construcţii cu propoziţii conjuncţionale  în limba comună. Construcţii cu propoziţii conjuncţionale în limbajul juridico-administrativ. Construcţii cu propoziţii relative în limba comună. Construcţii cu propoziţii relative în limbajul juridico-administrativ. Topica standard, nemarcată. Abateri de la topica standard. Topica marcată. Topica fixă, liberă, inversă.

LIMBA DE PREDARE: româna

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionarul ortografic,

ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“, Enciclopedia limbii române,

Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

Avram, Mioara, Gramatică pentru toţi Bucureşti, Editura Humanitas, 1997.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997.

Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.

NUMĂR CREDITE: 2/2

SEMESTRU: I si II

NUMĂR DE ORE :  2 ore atelier/saptamana

OBIECTIVELE CURSULUI: Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a unui text vorbit rar şi cu claritate pe teme uzuale: informaţii despre persoane, locuri, activităţi profesionale, buletine de ştiri. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a unui text scris (articole de ziar simple, scrisori personale, instrucţiuni de utilizare, reclame).Dezvoltarea capacităţii strategice de a comunica în situaţii ale vieţii cotidiene − efectuarea de plăţi, cererea de informaţii legate de transportul public, efectuarea unei comenzi la restaurant, exprimarea preferinţelor etc. Dezvoltarea capacităţii de a se exprima în scris prin structuri lexicale şi gramaticale simple pe teme uzuale: un eveniment important din viaţa personală, hobby-uri, redactarea unei scrisori personale etc

TEMATICA : Date personale. Stare civilă. Cetăţenie, naţionalitate. Trăsături fizice şi morale. Relaţii personale. Învitaţii şi întâlniri. Corespondenţă personală. Convorbire telefonică.

Locul meu de muncă. Studii. Locaţia/descrierea locului de muncă. Orar. Descrierea unei experienţe profesionale. Locuinţa. Contractul de închiriere (cămin, apartament, casă). Confort şi instalaţii tehnice. La restaurant. Citirea şi înţelegerea unui meniu. Efectuarea unei comenzi şi a plăţii. Exprimarea unei preferinţe.La bancă. Modalităţi de plată. Cerere de informaţii.Mijloace de transport: metrou, autobuz, taxi, tren, avion. Cumpărarea unui bilet. Informaţii despre tarife şi orare.Agenţia de turism. Rezervarea unui sejur − alegerea destinaţiei. Înţelegerea unui pliant, a unei broşuri, a unei oferte. Modalităţi de petrecere a timpului liber. Vizionarea unui program de televiziune (buletin de ştiri, buletin meteo, film, emisiuni de divertisment). Sănătate şi igienă. Corpul uman. Stare fizică şi psihică. Asigurarea de sănătate.

LIMBA DE PREDARE: germana

FORMA DE VERIFICARE: colocviu

BIBLIOGRAFIE

Dallapiazza, R., von Jan, E., Blüggel, B., Schümann, A., (2000) : Tangram. Deutsch als

Fremdsprache. Kursbuch 2, Ismanning, Max Hueber.

Dallapiazza, R., von Jan, E., Blüggel, B., Schümann, A., (2001) : Tangram. Deutsch als

Fremdsprache. Kursbuch &Arbeitsbuch, Ismanning, Max Hueber.

Dreyer, H., Schmitt, R., (2003) : Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik.

Neubearbeitung, Ismanning, Max Hueber.

Müller, J., (2003) : Grundwortschatz Deutsch. Berlin und München, Langenscheidt..

Wietusch, G., (1999) : Grundkurs Grammatik. Zum Nachschlagen und Üben. Berlin, Cornelsen.

 

 

Decan,

Prof.univ.dr. Nicu PANEA


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68