Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

PLANUL STRATEGIC DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ AL FACULTĂŢII DE LITERE

I.    În elaborarea acestei strategii s-au avut în vedere următoarele documente:

1. Declaraţia de la Lisabona, privind formarea ariei Europene a Cercetării, ERA, (2000)

2. Declaraţia de la Bologna, privind formarea Ariei Europene a Învăţământului Superior, precum şi documentele de la Berlin, Bergen, Londra (2003 – 2007)

3. Strategia naţională de promovare a cercetării precum şi propunerile privind Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, pentru perioada 2007-2013

4. Priorităţile de cercetare definite pentru programul cadru PC7

5. Ariile tematice prioritare pentru cercetarea la nivel naţional precum şi domeniile prioritare definite pentru perioada 2007 – 2013.

6. Indicatorii de calitate ai activităţii în învăţământul superior, cu precădere IC6-Cercetare

7. HG 551/2007 pentru aprobarea criteriilor şi a standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacitaţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către instituţii care au în obiectul lor de activitate cercetarea-dezvoltarea de programe de interesa naţional..

 

MISIUNE

Politicile de dezvoltare ale facultăţii sunt centrate, în mod prioritar, pe dezvoltarea unor structuri de cercetare flexibile care să asigure calitatea pregătirii profesionale – formarea şi perfecţionarea competenţelor de specialitate din perspectivă interdisciplinară şi transdisciplinară-, precum şi dezvoltarea cooperării intra şi interinstituţionale şi instituirea unui parteneriat specific, reciproc benefic cu mediul economic şi social.

Pe scară largă, programele de cercetare promovate de Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, îşi propun consolidarea capacităţii antreprenoriale a acesteia pentru a putea astfel contribui la dezvoltarea unei societăţi europene competitive şi dinamice, bazată pe cunoaştere, pe diseminarea informaţiei şi pe transferul de cunoştinţe.

În cadrul Facultăţii de Litere, cercetarea ştiinţifică vizează formarea de competenţe specifice cercetării ştiinţifice (calitative şi cantitative) în domeniile ştiinţelor umaniste. Se urmăreşte conştientizarea importanţei formării unui repertoriu de comunicare în mai multe limbi moderne, pentru asigurarea coeziunii sociale la nivelul Europei unite şi pentru creşterea gradului de toleranţă faţă de toate limbile şi culturile europene, respingând astfel orice ierarhizare a priori şi a posteriori. Procesul de cercetare trebuie, astfel, să îmbogăţească cadrelor didactice şi studenţilor, experienţa profesională  şi să le faciliteze nediscriminat interrelaţionarea cu alţi actori ai vieţii academice.

Platforma strategică de cercetare a facultăţii de Litere, concepută în deplină concordanţă cu principiile dezvoltării Ariei Europene a Învăţământului Superior şi Ariei Europene a Cercetării,  urmăreşte dezvoltarea de competenţe compozite de cercetare şi metodico-didactice pentru o funcţionare performantă a cadrelor didactice  într-un spaţiu de intertrafic cultural şi ştiinţific intens.

Cadrele didactice ale Facultăţii de Litere respectă parametrii funcţionali stabiliţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării din România şi în acelaşi timp se raliază la politicile de cercetare paneuropene.

 

OBIECTIV PRIORITAR

     Dezvoltarea Facultăţii de Litere ca sursă de competenţă ştiinţifică şi formativă de referinţă, în domenii prioritare, pentru integrarea în Aria Europeană a Cercetării şi pentru a contribui activ la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere şi pe inovare, asigurând, în acelaşi timp, coeziunea şi mobilitatea socială.

 

 

OBIECTIVE GENERALE

Facultatea de Litere are ca obiectiv general formarea şi/sau dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi de cercetare, în acelaşi timp cu ameliorarea reacţiei faţă de nou şi faţă de un mediu (ştiinţific, educaţional şi social) în continuă schimbare, prin creşterea dinamismului şi eficienţei profesionale.

Cadrele didactice sunt permanent interesate de atragerea unui număr cât mai mare de studenţi în activitatea de cercetare ştiinţifică. Crearea unui parteneriat fiabil între cadrele didactice şi studenţi, în care informaţia este transmisă în mod obiectiv, iar aşteptările celor două părţi sunt negociate pentru o relaţie reciproc avantajoasă, este un deziderat permanent. Acest parteneriat presupune convergenţa punctelor de vedere şi acţiuni concertate pentru realizarea obiectivelor propuse.

 

 

OBIECTIVELE GENERALE PE TERMEN LUNG vizează:

- dezvoltarea motivaţiei pentru perfecţionarea continuă a competenţelor de cercetare ştiinţifică ;

- dezvoltarea capacităţii de autoevaluare astfel încât cadrele didactice/cercetătorii să-şi poată stabili noi priorităţi profesionale în vederea formării continue, pe tot parcursul vieţii.

 

 

OBIECTIVE ŞTIINŢIFICE:

- dezvoltarea de noi strategii rezolutive şi  de operaţii mentale flexibile şi dinamice;

- dezvoltarea capacităţii de accesibilizare a informaţiei şi de evaluare critică a acesteia;

- dezvoltarea capacităţii de documentare, de diseminare şi valorificare creativă a informaţiei şi rezultatelor cercetării;

-dezvoltarea capacităţii de decizie autonomă şi de exprimare a potenţialului creativ;

- dezvoltarea capacităţii de iniţiativă şi  rezolutivă în vederea gestionării situaţiilor de criză;

- înţelegerea teoriilor şi modelelor lingvistice – cognitive şi culturale –  pentru a le aplica şi adapta în practică şi în diverse contexte socio-profesionale;

- dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi monitorizare a dezvoltării intelectuale şi asigurarea rigurozităţii ştiinţifice.

 

 

STRATEGII DE REALIZARE A OBIECTIVELOR

 

- compatibilizarea programelor de cercetare şi adaptarea lor la noile realităţi sociale, conform cu programele de cercetare naţionale şi internaţionale;

- adaptarea structurilor de cercetare la cerinţele etapei actuale din domeniile de interes;

- diversificarea axelor tematice de cercetare;

- modernizarea bazei materiale prin dotare cu echipamente moderne de cercetare;

- structurarea activităţii de cercetare în funcţie de nevoile de modernizare a instituţiei şi de cererea de pe piaţa muncii;

- consolidarea relaţiilor de cooperare şi schimb de experienţă cu instituţii din ţară şi din străinătate prin programe complexe de cercetare şi prin programe de mobilităţi (burse de studiu, schimburi de experienţă, activităţi de predare şi stagii de formare pentru personalul didactic).

 

 

II. programele activitĂŢii de cercetare a facultĂŢii pe termen mediu şi scurt (elaboratE şi aprobatE de consiliul facultăţii):

 

OBIECTIVELE PE TERMEN MEDIU ŞI SCURT vizează:

-              dezvoltarea sau perfecţionarea competenţelor de specialitate, a celor transversale şi a celor  compozite.

În acest sens sunt vizate următoarele competenţe:

Competenţa interculturală: medierea interculturală, cercetătorul ca promotor  al dialogului ştiinţific intercultural; co-activarea contextelor culturale de origine şi de inserţie simultan cu introducerea filtrelor culturale pentru sesizarea diferenţelor culturale şi luarea unor decizii pentru echivalarea acestora (strategii de transfer integral sau parţial şi strategii de compensare) ; determinarea gradului de compatibilitate culturală; conştientizarea dinamicii normelor socio-culturale;

Competenţa de comunicare: cercetătorul ca mediator în procesul de  comunicare ştiinţifică naţională şi internaţională; plasarea acestuia într-un sistem de expectativă;

Competenţa psihorelaţională :  colaborarea cu specialişti din domeniul de specialiate şi din domenii conexe;

Competenţa managerială: gestionarea procesului de cercetare şi de atragere de fonduri, prin participarea la competiţiile naţionale şi internaţionale; respectarea parametrilor calitativi şi deontologici în activitatea de cercetare; respectarea termenilor contractuali;

Competenţele transversale: cunoştinţe de operare pe calculator, de procesare a textelor şi tehnici de documentare; asimilarea unui volum suficient de cunoştinţe din domeniul ştiinţelor umaniste; dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de monitorizare a progresului ştiinţific.


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68