Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A ACTIVITĂŢILOR TUTORIALE

 

 

  1. CADRU DE REFERINŢĂ

Art. 1  Formarea competenţelor cognitive, instrumental-aplicative şi atitudinale în vederea obţinerii unei calificări superioare, competenţe certificate de diploma de licenţă într-un domeniu pentru care este recunoscută competenţa specializării, prin implicarea studenţilor în propria dezvoltare profesională

 

Activitatea tutorială are la bază abordarea centrată pe student prin recunoaşterea profilului complex a acestei categorii socio-profesionale. Activitatea tutorială vizează eficientizarea fluxului comunicaţional între cadrele didactice şi studenţi, accesibilizarea informaţiei oferite studenţilor şi consilierea studenţilor pentru în vederea stabilirii traseelor educaţionale personalizate, optimizării procesului de selectare a metodelor didactice şi a integrării complete în comunitatea academică.

La nivelul Facultăţii de Litere, calendarul activităţile tutoriale se stabileşte la începutul fiecărui semestru al anului universitar.

Fiecare catedră stabileşte tutori de disciplină, însă responsabilitatea nu este asumată individual de tutorele de disciplină, fiind mai degrabă un act de răspundere colectivă a tutorilor de disciplină :

 

  1. OBIECTIVE GENERALE

Art. 2 Proiectarea şi implementarea sistemului tutorial urmăreşte:

• consilierea studenţilor în vederea integrării în comunitatea academică;

• facilitarea utilizării eficiente şi eficace de către  studenţi a  condiţiilor de studiu oferite de către facultate (platforma electronică, fond de carte tipărit şi virtual , servicii social-administrative etc);

• eficientizarea procesului de consiliere şi orientare profesională prin discuţii asupra cursurilor fundamentale, de specialitate, opţionale şi facultative din oferta educaţională curentă şi discuţii asupra conţinutului programelor analitice, formelor de evaluare etc;

• stabilirea traseelor de învăţare şi formare personalizate ale studenţilor;

• formarea deprinderilor de lucru în echipă, într-un spaţiu real sau virtual;

• pregătirea continuă a studenţilor în absenţa unui mediu clasic de predare (orar);

• adaptarea metodelor de predare-învăţare în funcţie de feedbackul obţinut de la studenţi şi plasarea realistă într-un sistem de expectativă .

 

Art. 3 În scopul asigurării calităţii activităţilor tutoriale, personalul didactic urmăreşte gradului de satisfacţie al studenţilor faţă de activitatea tutorială prin administrarea de chestionare şi prin actualizarea informaţiei legate de dezvoltarea pregătirii psiho-pedagogice necesare.

 

 

C. ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

 

Art. 4 Sistemul tutorial este obligatoriu pentru fiecare catedră şi specializare din cadrul Facultăţii de Litere.

Art. 5 La nivelul catedrei, este definită activitatea tutorială, este desemnat tutorele de disciplină, tutorele de disciplină fiind  imediat subordonată directorului de programe studii şi şefului de catedră.

Art. 6 Activitatea tutorială nu este gestionată exclusive de tutorele de disciplină, implicând de asemenea titularul de disciplină şi un alt cadru didactic evaluator, validaţi în şedinţa de catedră. 

Art. 7 Activitatea tutorială se desfăşoară atât individual cât şi pe grupuri de lucru.

Art. 8 Activitatea tutorială se desfăşoară conform calendarului stabilit la începutul fiecărui semestru al anului academic.


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68