Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC) LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ

 

 

În Universitatea din Craiova principalul obiectiv îl constituie implementarea strategiei si a politicilor pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, cercetare stiinţifică si servicii profesionale.

La nivelul facultăţii a fost înfiinţată, în anul universitar 2004-2005, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), structură operaţională şi de decizie responsabilă de realizarea calităţii actului educaţional, a cercetării ştiinţifice şi a managementului universitar. Comisia este formată din 3-5 membri, condusă de preşedintele acesteia care este decan, autoritatea responsabilă de calitatea educaţiei furnizate în cadrul facultăţii.

La nivelul Catedrei de limba şi literatura română, organizarea şi asigurarea calităţii în procesul de educaţie constituie o responsabilitate de bază a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul programului de studiu Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă, reconfirmată în sedinţa de catedră din data de 25 oct. 2010.

 

 

 1. A.      Obiective:
  1. colaborarea permanentă cu structurile ierarhic superioare;
  2. promovarea conceptului de calitate la nivelul programului de studii Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă;
  3. stabilirea de repere cantitative şi calitative (benchmarking) pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii programului de studii Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă;

 

 1. B.      Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii:
  1. stabilirea politicilor pentru asigurarea calităţii şi a strategiilor de realizare a acestora;
  2. antrenarea întregului colectiv de comunicare şi a studenţilor în direcţia realizării obiectivelor calităţii;
  3. dezvoltarea unui management eficient şi gestionarea cu eficacitate a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale alocate catedrei;
  4. creşterea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor;
  5. îmbunătăţirea comunicării între corpul academic şi studenţi;
  6. îmbunătăţirea comunicării între corpul academic şi învăţământul preuniversitar;
  7. îmbunătăţirea comunicării între corpul academic şi media locală, regională şi naţională;

 

 1. C.      Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:
 2. CEAC coordonează procesul de elaborare şi modificare a curiculum-ului programului de studii Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă şi, împreună cu şeful de catedră, este răspunzător de calitatea acestui document.
 3. CEAC pregăteste evaluarea periodică a programului de studiu, pe baza Regulamentului pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu, conform procedurilor de evaluare elaborate şi adoptate de catre Departamentul de asigurare a calităţii de la nivelul Universităţii din Craiova;
 4. CEAC analizează şi implementează rezulatelele evaluării programului de studiu;
 5. CEAC contribuie la armonizarea curriculumului programului cu celelalte programe din facultate, precum şi din alte universităţi din ţară şi străinătate, în vederea promovării cooperării şi a îmbunătăţirii continue a eficienţei şi rentabilităţii specializării;
 6. CEAC organizează, anual şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu titularii de discipline, în vederea optimizării planului de învăţământ şi a conţinutului programelor analitice;
 7. CEAC verifică semestrial programele analitice şi concordanţa acestora cu obiectivele disciplinelor, convenite cu titularii de discipline, în consens cu cerinţele mediului profesional, culural, economico-social;
 8. CEAC întocmeşte şi ţine la zi dosarul programului de studiu, ce cuprinde toate documentele oficiale ale acestuia: planul de învăţământ valabil, programele analitice, fişele disciplinelor, orare şi alte documente oficiale specifice;
 9. CEAC elaborează, actualizează şi verifică difuzarea şi aplicarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor;
 10. CEAC iniţiază procedurile de evaluare colegială la nivel de catedră;
 11. CEAC iniţiază procedurile de evaluare a personalului didactic de către studenţi şi analizează rezultatele evaluărilor;
 12. CEAC elaborează şi actualizează sistematic propria bază de date şi informaţii privind calitatea predării, învăţării şi cercetării din cadrul programului de studiu, ţinând la zi evidenţa activităţilor în conformitate cu planurile de implementare a politicilor de calitate;
 13. CEAC prezintă Consiliului profesoral al facultăţii, anual şi ori de câte ori este necesar, o sinteză privind îmbunătăţirea calităţii la specializarea respectivă;
 14. CEAC aplică planurile de asigurare a calităţii aprobate de Consiliul facultăţii referitoare la programul de studiu respectiv;
 15. CEAC monitorizează activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei;
 16. CEAC monitorizează activitatea de autoevaluare a membrilor catedrei, indicator important în acordarea salariilor şi a gradaţiilor de merit;

15. CEAC elaborează până la sfârsitul fiecărui an universitar, un raport anual privind starea calităţii predării, învăţării şi cercetării din cadrul programului de studiu şi îl trimite Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul facultăţii, care elaborează raportul pe întreaga facultate.


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68