Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC)

 

 

Departamentul de Managementul Calităţii se organizează si funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată în 1999, art. 88, ale Legii 87/2006, ale Cartei Universităţii din Craiova si ale hotărârilor Senatului Universităţii din Craiova.

Departamentul de Managementul Calităţii se abreviază prin CEAC.

În Facultatea de Litere din Craiova principalul obiectiv îl constituie implementarea strategiei si a politicilor pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, cercetare stiinţifică si servicii profesionale.

CEAC este o comisie înfiinţată în anul universitar 2004-2005 prin decizia Decanului, în directa subordonare a Decanului Facultăţii de Litere din Craiova care implementează strategiile si politicile Facultăţii de Litere în domeniul Managementului Calităţii privind asigurarea calităţii în învăţământul superior şi cerinţele internaţionale de armonizare până în anul 2010 a Spaţiului European de învăţământ superior si cercetare.

CEAC este o comisie de educaţie, cercetare, servicii de consultanţă cu profil interdisciplinar în domeniul managementului calităţii.

CEAC este o comisie cu autonomie funcţională si financiară.

CEAC nu are personalitate juridică fiind reprezentată juridic de Universitatea din Craiova.

Sediul CEAC este la Facultatea de Litere din Craiova, din clădirea centrală a Universităţii din Craiova, sediul Facultăţii de Litere, Str. Calea Unirii, nr. 13, 200585, Craiova, România.

CEAC este o structură operaţională şi de decizie responsabilă de realizarea calităţii actului educaţional, a cercetării ştiinţifice şi a managementului universitar. Comisia este formată din 3-5 membri, condusă de preşedintele acesteia care este decan, autoritatea responsabilă de calitatea educaţiei furnizate în cadrul facultăţii.

 

Organizarea sistemului de asigurare a calităţii:

 

- înfiinţarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul programului de studiu care colaborează permanent cu  structurile ierarhic superioare;

- promovarea conceptului de calitate la nivelul  programului de studiu ;

- stabilirea de repere cantitative şi calitative (benchmarking) pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii programului de studiu;

 

Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii:

 

-          stabilirea politicilor pentru asigurarea calităţii şi a strategiilor de realizare a acestora;

-          antrenarea membrilor catedrelor şi departamentelor facultăţii şi a studenţilor în direcţia realizării obiectivelor calităţii;

-          conştientizarea necesităţii de asumare a răspunderii Facultăţii şi a răspunderii individuale pentru asigurarea calităţii fiecărui program si, respectiv, a fiecărei activităţi;

-          dezvoltarea unui management eficient şi gestionarea cu eficacitate a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale alocate catedrei;

-          creşterea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor;

-          îmbunătăţirea comunicării între corpul academic şi studenţi;

-          îmbunătăţirea comunicării între corpul academic şi învăţământul preuniversitar;

-          îmbunătăţirea comunicării între corpul academic şi media locală, regională şi naţională;

 

Atribuţiile Comisiei de calitate pe facultate:

 

coordonează procesul de elaborare şi modificare a curiculum-ului programele de studiu la nivelul facultăţiişi, împreună cu şefii de catedră, este răspunzătoare de calitatea acestui document;

pregăteşte evaluarea periodică a programelor de studiu, pe baza Regulamentului pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu, conform procedurilor de evaluare elaborate şi adoptate de catre Departamentul de asigurare a calităţii de la nivelul Universităţii din Craiova;

- analizează şi implementează rezultatele evaluării programelor de studiu;

- urmăreşte armonizarea programelor din facultate, precum şi din alte universităţi din ţară şi străinătate, în vederea promovării cooperării şi a îmbunătăţirii continue a eficienţei şi  rentabilităţii specializării;

- organizează, anual şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu titularii de discipline, în vederea optimizării planului de învăţământ şi a conţinutului programelor analitice;

- verifică semestrial programele analitice şi concordanţa acestora cu obiectivele disciplinelor, convenite cu titularii de discipline, în consens cu cerinţele mediului profesional, culural, economico-social;

- întocmeşte şi ţine la zi dosarul programului de studiu, ce cuprinde toate documentele oficiale ale acestuia: planul de învăţământ valabil, programele analitice, fişele disciplinelor, orare şi alte documente oficiale specifice;

- elaborează, actualizează şi verifică difuzarea şi aplicarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor;

- iniţiază procedurile de evaluare colegială la nivel de facultate;

- iniţiază procedurile de evaluare a personalului didactic de către studenţi şi analizează rezultatele evaluărilor;

- elaborează şi actualizează sistematic bazele de date ale catedrelor şi departamentelor facultăţii şi pregăteşte informaţii privind calitatea predării, învăţării şi cercetării din cadrul programelor de studiu, ţinând la zi evidenţa activităţilor în conformitate cu planurile de implementare a politicilor de calitate;

- prezintă Consiliului profesoral al facultăţii, anual şi ori de câte ori este necesar, o sinteză privind îmbunătăţirea calităţii la diversele specializări ale facultăţii;

- aplică planurile de asigurare a calităţii aprobate de Consiliul facultăţii referitoare la programele de studiu respective;

- monitorizează activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor tuturor catedrelor şi departamentelor facultăţii;

- monitorizează activitatea de autoevaluare a membrilor tuturor catedrelor şi departamentelor facultăţii, indicator important în acordarea salariilor şi a gradaţiilor de merit;

- elaborează până la sfarsitul fiecarui an universitar, un raport anual privind starea calităţii predării, învăţării şi cercetării din cadrul facultăţii şi îl trimite Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul Universităţii, care elaborează raportul pe Universitate.

 

Dizolvare si lichidare

CEAC se dizolvă, de drept, la apariţia unei cauze legale, sau prin hotărârea Consiliului Profesoral al Facultăţii de Litere din Craiova.


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68