Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

R E G U L A M E N T

PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

PAPS

 

 

CAP. I  ÎNSCRIEREA ÎN FACULTATE. DOCUMENTELE STUDENTULUI

 

Învăţământul universitar de stat este gratuit în limita cifrei de şcolarizare finanţată de la buget şi cu taxă pentru cifra de şcolarizare suplimentară propusă de facultate şi avizată de Senatul Universităţii.

În învăţământul universitar de stat gratuit, conform legii, se pot percepe taxe pentru depăşirea duratei de şcolarizare, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de verificare ce depăşesc prevederile  planurilor de învăţământ, precum şi activităţi neincluse în planul de învăţământ, conform deciziei Senatului universitar.

Art. 1. Înmatricularea în anul I sau în următorii ani se face de către decanul facultăţii, în numele rectorului, ca urmare a rezultatului concursului de admitere, transferului, examenului de selecţie, continuării de studii etc.

Fiecare student este înscris în registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultate. Aceste numere se dau, în continuare, pentru fiecare serie nouă de studenţi.

Art. 2. O dată cu înmatricularea, studentul încheie un contract cu Rectorul Universităţii, ca împuternicit al statului.

Contractul stipulează drepturile şi obligaţiile reciproce, conform normelor în vigoare.

Studentul poate încheia contractul şi cu un agent economic-persoană juridică, fizică etc. pentru a putea beneficia de bursă.

Art.  3. La înscrierea în registrul matricol, studentului i se întocmeşte şi dosarul personal, care, până la încheierea studiilor, va cuprinde: fişa de înscriere – formular tipizat; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; actul de naştere în copie legalizată; adeverinţa medicală din care să rezulte că poate frecventa colectivităţi; contractele prevăzute la art. 2; ordinul eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale privind înscrierea  la studii a cetăţenilor străini; documentele de absolvire a cursurilor Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic pentru cei care s-au înscris la aceste cursuri; adeverinţa din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de foaia matricolă şi programele analitice – extrase – pentru studenţii înscrişi la a  doua specializare; diploma de licenţă (absolvire) sau diploma echivalentă cu aceasta, foaia matricolă şi programele analitice, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua facultate sau să-şi continue studiile.

Recunoaşterea şi  echivalarea programelor de studii parcurse deja pe ruta universitară se face de către facultatea care primeşte studenţii transferaţi sau la continuare de studii, pe baza analizării curriculumului specializării respective.

Dacă se consideră necesar, se pot solicita examinări suplimentare (diferenţe) pentru studenţi în scopul eliminării diferenţelor de curriculum.

Studenţii care urmează concomitent două facultăţi ale Universităţii din Craiova vor depune la dosar, anual, o adeverinţă eliberată de facultatea la care se găseşte în original diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, una din facultăţi fiind urmată în regim cu taxă.

Actele de studii, în original, din dosarul personal, nu se eliberează studenţilor pe perioada studiilor. În mod cu totul excepţional, cu aprobarea decanului, pentru o perioadă de maximum 12 de ore, acestea se pot elibera pentru rezolvarea unor probleme personale. În rest, ei primesc xerocopii după actele de studii, legalizate de facultate.

În perioada şcolarizării, dosarul studentului se completează cu: actele care fac dovada achitării taxelor, conform legii; actele necesare pentru acordarea bursei, conform regulamentului de burse; actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidenţieri sau i s-au aplicat sancţiuni etc.

Art. 4. La înscrierea în facultate, decanatul eliberează fiecărui student următoarele documente nominale: carnetul de student; legitimaţia pentru a beneficia de reducere pentru transport.

În carnetul de student se înscriu toate notele obţinute la examene sau la celelalte forme de verificare a cunoştinţelor, inclusiv la cele nepromovate.

Carnetul de student serveşte ca act de identitate la intrarea în instituţie, în cămin, în cantină, în biblioteci, în baze sportive şi la diferite activităţi unde se cere să se facă dovada calităţii de student precum şi la obţinerea oricărei alte facilităţi acordate conform legii.

Legitimaţia de student pentru a beneficia de transport redus este personală, netransmisibilă şi serveşte numai scopului pentru care a fost eliberată.

În documentele studentului nu sunt admise corecturi nejustificate şi introduceri de date nereale, acestea constituind fals în acte publice şi sancţionându-se ca atare.

În cazul în care studentul pierde documentele personale (carnetul de student, legitimaţia de student etc.) se pot elibera duplicate, după anunţarea în presă a pierderii respective şi achitarea la Casieria Universităţii a unei sume ce se poate modifica anual conform Hotărârii Senatului universitar.

Carnetul de student şi legitimaţiile de transport sunt vizate la începutul anului universitar de decanat.

În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, decanatul retrage aceste documente.

Art. 5. Înscrierea studentului de la toate formele de învăţământ, în anul II şi în următorii, se face de către decanatul facultăţii în primele cinci zile de la începutul anului universitar, pe baza rezultatelor obţinute în conformitate cu prezentul regulament.

Înscrierea cetăţenilor străini care studiază pe cont propriu valutar este condiţionată de achitarea taxelor de şcolarizare conform prevederilor legale. Studentul declarat repetent, va fi reînscris, în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii şi cu prevederile prezentului Regulament, în anul de studii pe care nu l-a promovat, dacă acesta nu solicită renunţarea la continuarea studiilor.

 

CAP. II    DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI

 

Art. 6. În perioada şcolarizării, studentul bugetat are dreptul:

să beneficieze de gratuitatea învăţământului pe toată durata studiilor universitare, potrivit legii, conform duratei de studiu a facultăţii;

să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, bibliotecile, bazele sportive, casele de cultură, cluburile şi celelalte mijloace puse la dispoziţia sa de către universitate, pentru o cât mai temeinică pregătire profesională, cultural-educativă şi sportivă;

să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea formaţiilor artistice din facultăţi şi instituţii de învăţământ superior, a cenaclurilor literare, cluburilor, caselor de cultură studenţeşti, la activitatea sportivă universitară – de masă şi de performanţă – din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a cluburilor sportive universitare;

să primească burse de studii şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu actele normative în vigoare;

să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;

să fie cazat în cămine şi să ia masa la cantinele instituţiei de învăţământ superior, în condiţiile prevăzute de regulamentele de funcţionare a căminelor şi a cantinelor studenţeşti;

să primească echipament de protecţie în timpul practicii în producţie şi la lucrările practice care au loc în mediu toxic, conform normelor de protecţie a muncii;

să beneficieze de  tratament, pentru  refacerea sănătăţii, în  staţiuni balneo-climaterice sau pentru odihnă, în tabere studenţeşti, potrivit legii;

să primească bilete de intrare cu preţ redus la spectacole, concerte şi manifestări sportive, în condiţiile legale;

să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliul profesoral al facultăţii sau în Senat, să participe la activităţile social-culturale, organizate în cadrul facultăţii şi universităţii, potrivit Cartei Universităţii.

Art. 7. Studentul are următoarele obligaţii:

să îndeplinească toate sarcinile ce-i revin potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare şi Cartei Universităţii;

să respecte normele de disciplină universitară, să respecte normele de convieţuire în comun ale colectivităţii din care face parte;

să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia lui în universitate, cămine, cantine etc., să le întreţină şi să le păstreze în stare bună.

Studentul sau studenţii din vina cărora s-a produs degradarea sau distrugerea acestora vor suporta prevederile legii, inclusiv obligaţia de a recupera prejudiciul.

să respecte prevederile prezentului regulament şi ale celorlalte regulamente sau acte normative care reglementează activitatea studenţilor.

Art.8. Studenţii de la forma de Învăţământ la Distanţă beneficiază de drepturile prevăzute în actele normative care reglementează învăţământul la distanţă (concedii de studii, etc.)

 

CAP. III.  FRECVENŢA

 

Art. 9. Studentul este obligat să se pregătească spre a deveni un bun specialist prin studiu individual şi prin frecventarea orelor de lucrări practice, de seminar, de laborator şi de practică profesională.

Art. 10. Scoaterea temporară din activitatea profesională şi scutirea de frecvenţă, pentru activităţi culturale sau alte manifestări cu caracter oficial, se aprobă pentru cazuri individuale, de către decan în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii.

Scoaterea temporară din activitatea profesională a unor grupuri de studenţi poate fi aprobată numai de Biroul Senatului.

Art. 11. Studentul de la învăţământul de zi se poate angaja în câmpul muncii, în conformitate cu prevederile legii, urmând să îndeplinească toate obligaţiile şcolare potrivit planurilor de învăţământ. La cerere, secretariatul facultăţii va elibera studentului o adeverinţă din care să rezulte studiile efectuate pentru a-i servi la angajare.

 

CAP. IV.   PROMOVAREA ANULUI UNIVERSITAR 

 

Art. 12.  Pentru toate formele de învăţământ (zi şi ID) :

Numai examenele sunt planificate de decanatele facultăţilor şi se pot  susţine în trei sesiuni: iarna, vara, toamna, conform planului de învăţământ.

Prezenţa la examene şi colocvii a studenţilor este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor şcolare din timpul anului (lucrări practice, referate, practica de specialitate).

Promovarea, începând cu anul universitar 2004-2005, se face în următoarele condiţii:

obţinerea a minimum 30 de credite din cele 60 credite ale unui an de studiu; un student este promovat succesiv în anii II, III, IV sau V (ID) dacă realizează numărul de credite aprobat al anului respectiv;

pentru anul I, realizarea a mai puţin de 30 de credite atrage după sine exmatricularea; pentru anii II-IV zi, realizarea a mai puţin de 30 de credite pe fiecare an de studiu atrage după sine repetenţia; pentru anii II-V ID, nerealizarea a 1/2 din creditele pe fiecare an atrage după sine repetenţia.

examenele, colocviile, verificările, proiectele se susţin de maximum 2 (două) ori fără plată;

Exemplu : Examenele, colocviile, verificările, proiectele din sem. I se susţin fără bani în sem. I şi în perioada de restanţe, toamna.

  • situaţia şcolară dintr-un an universitar se încheie după ultima zi a sesiunii de examene din toamna anului respectiv, dar nu mai târziu de 25 septembrie ;
  • condiţiile de bursă rămân neschimbate, studentul trebuie să fie integralist pe toată perioada facultăţii ;
  • perioada de graţie după cei 4 (patru) ani de studiu (respectiv 5 ani pentru ID) este de 2 (doi) ani ;
  • măriri de note fără bani se susţin în sesiunea din toamnă numai pentru anul universitar care se încheie (exemplu: un student din anul II nu poate da mărire de notă din anul I).

Măririle de note se dau la maximum 2 (două) discipline, iar studentul trebuie să fie obligatoriu integralist.

Examenele se susţin în cele două sesiuni: iarnă, vară între orele 7.30 – 20.00. Restanţele şi măririle de note se susţin în sesiunea de toamnă.

Studentul se prezintă la examen obligatoriu cu carnetul de note, vizat pe anul universitar în curs. Obligatoriu nota se trece în carnet.

Situaţia şcolară dintr-un an universitar se încheie după ultima zi a sesiunii de examene din toamna anului universitar respectiv, dar nu mai târziu de 25 septembrie;

Pot beneficia de prelungire de şcolaritate studentele care sunt în concedii de maternitate şi studenţii care au fost spitalizaţi cel puţin 60 de zile în cursul anului universitar. Cazurile excepţionale pot beneficia de prelungire de şcolaritate numai cu aprobarea Rectoratului Universităţii.

Studenţii care au promovat toate examenele anului de studiu în care sunt înscrişi şi îndeplinesc condiţiile cerute beneficiază de bursă în anul universitar următor.

Studenţii au dreptul să solicite reexaminări pentru măriri de note numai în sesiunea din toamnă. Examinarea pentru mărire de notă se face în faţa unei comisii formate din trei membri, numită de Consiliul facultăţii. Studentul trebuie să fie integralist şi poate solicita mărire de notă  numai la două discipline.

La cererea studentului care repetă un an de studiu i se recunosc examenele  promovate.

Studenţilor din anii terminali li se acordă, după sesiunea normală din vară, o a doua sesiune cu minim cinci zile înainte de examenul de licenţă.

Studenţii din anii terminali, care, după ultima sesiune, nu au curriculumul încheiat pentru toată durata studiilor, nu pot participa la examenul de licenţă. Examenele şi colocviile nepromovate pot fi susţinute în sesiunea din toamnă şi în caz de promovare, studenţii susţin examenele de licenţă în sesiunea din iarnă a anului universitar următor.

Transferul studenţilor dintr-un centru universitar în altul se face cu acordul rectorilor celor două universităţi, pe baza unor motive bine întemeiate, iar foaia matricolă se eliberează numai pentru anii universitari promovaţi.

Pentru toate facultăţile şi colegiile:

Art. 13. Ziua şi ora susţinerii examenelor, pentru specializarea B la forma zi, se stabilesc de către decanat; pentru celelalte examene, ziua şi ora sunt stabilite de către studenţi cu acordul titularului de disciplină. Pentru studenţii de la ID examenele sunt programate de decanat.

Art. 14. Studentul se prezintă obligatoriu la toate formele de examinare cu carnetul, altfel nu este primit în sală. Examenele se susţin în  faţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă – asistat de cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările practice la acea grupă -, în ziua  şi sala fixată, între orele 7,30-20,00. Înlocuirea examinatorului se poate face la cererea justificată a studentului, la propunerea decanului şi cu aprobarea rectorului.

Art. 15. Modul de susţinerea a examenelor – probă scrisă, probă orală sau probă scrisă şi orală – se stabileşte, pentru fiecare disciplină în parte, de către Consiliul profesoral al facultăţii, până la 15 octombrie. Studentul nu poate susţine în scris mai mult de patru examene pe semestru din disciplinele fundamentale şi de specialitate.

Verificarea cunoştinţelor, prin probe scrise şi orale, se stabileşte de Consiliul profesoral al facultăţii. În acest caz, studentul care va obţine la proba scrisă cel puţin nota 8, va fi promovat fără a mai susţine probă orală. Studentul care va dori majorarea notei poate solicita prezentarea la proba orală. Studentul care se prezintă la proba orală va fi notat în catalog şi carnet cu nota obţinută, chiar dacă aceasta este inferioară celei obţinute la proba scrisă.

Examinarea prin proba orală se face pe baza biletului de examen extras de student din totalul biletelor întocmite şi semnate de examinator şi aprobate de şeful catedrei. Un bilet de examen cuprinde subiecte din programa disciplinei respective, inclusiv aplicaţiile practice (exerciţii, traduceri etc.).

Pentru excepţiile determinate de specificul unor discipline din anumite profile (tehnic, agronomic, artistic, sportiv), pe baza propunerilor catedrelor, decanatele vor putea aproba ca unele examene să se desfăşoare corespunzător particularităţilor disciplinei respective.

Art. 16. La începutul anului universitar decanatul va face cunoscute, pe baza curriculum-urilor anuale, disciplinele obligatorii şi cele la alegere pentru fiecare an de studiu. Studentul va depune în termen de zece zile opţiunea pentru disciplinele la alegere, astfel încât numărul total de examene să se încadreze în limita superioară pentru fiecare an de studiu.

Art. 17. La disciplinele facultative prezentarea la examen este facultativă. Nota obţinută la aceste examene se trece în documentele de evidenţă a situaţiei şcolare a studentului, precum şi în carnetul de student şi se ia în considerare la calculul mediei, la opţiunea studentului.

Art. 18. Notarea răspunsurilor studentului la examene şi a proiectelor se face cu note de la 10 la 1 exprimate în numere întregi, nota  minimă de promovare fiind 5.

La examenul la care se dau mai multe probe (scris, oral, probă practică) examinatorul va stabili o singură notă (cifră întreagă), prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de student. Studentul care încearcă să promoveze examenele prin fraudă va fi exmatriculat din instituţia de învăţământ superior. Exmatricularea va fi hotărâtă, în  acest caz, de către rector la propunerea Biroului Consiliului profesoral al  facultăţii.

Art. 19. Rezultatele obţinute la examene se înscriu imediat după examinare în catalogul de examen şi în carnetul de student, completându-se toate rubricile. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă, se trece absent, în  catalogul de examen.

Art. 20. Într-un an universitar studentul poate promova un singur an de studii. La unele specialităţi propuse de către facultăţi, Biroul Consiliului profesoral poate aproba, unor studenţi cu pregătire excepţională, o singură dată în timpul studiilor, promovarea a doi ani de studii într-un an universitar, în următoarele condiţii: să aibă majoritatea notelor de 10 şi 9; să fie cel puţin în anul II de studii; să nu cuprindă ultimul an de studiu; să nu fi avut sancţiuni. Studenţii de la colegii, indiferent de forma de învăţământ, nu beneficiază de aceste prevederi.

 

CAP. V.   RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

 

Art. 21. Pentru succese deosebite obţinute la învăţătură,  participare susţinută la activităţile ştiinţifice organizate în instituţiile de învăţământ superior, studentul poate fi recompensat conform Cartei Universităţii şi legilor în vigoare.

Art. 22. Pentru încălcarea normelor disciplinare universitare, studentului i se pot aplica următoarele sancţiuni: mustrare scrisă; ridicarea bursei pe o perioadă de 30 – 60 zile; exmatricularea din instituţia de învăţământ superior; exmatricularea din învăţământul superior.

Art. 23. Contestaţiile la sancţiunile aplicate se adresează organului imediat superior celui care a aplicat sancţiunea.

 

CAP. VI.   TRANSFERURI.  ÎNTRERUPERI DE STUDII

Art. 24. Studentul de la învăţământul de zi sau ID poate fi transferat de la o facultate la alta cu acelaşi profil numai după încheierea situaţiei şcolare a anului de studii în care a fost înscris. Cererile de transfer se vor depune la decanatul facultăţii, care urmează să primească studentul, cu 10 zile înainte de începerea anului universitar.

Art. 25. Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II şi următorii, cu excepţia ultimului an de studii şi numai de la o facultate (secţie) la o altă facultate (secţie) cu profil identic sau apropiat.

Art. 26. Studentul se poate transfera de la o facultate  dintr-un centru universitar la o facultate din alt centru universitar.

Art. 27. Aprobarea transferării este de competenţa:

Biroului Consiliului profesoral al facultăţii, când se solicită transferarea de la o secţie la alta sau de la o formă de învăţământ la alta în cadrul aceleiaşi facultăţi.

Biroului Senatului când se solicită transferarea de la o facultate la alta, cererile fiind avizate favorabil de conducerea ambelor facultăţi.

Rectorului instituţiei de învăţământ superior şi decanului facultăţii de unde pleacă studentul şi a rectorului instituţiei de învăţământ superior şi decanului facultăţii unde solicită a fi înscris, pentru cazurile de transfer între facultăţi din instituţii de învăţământ superior diferite.

Art. 28. Conducerea facultăţii care primeşte studentul transferat, va stabili, odată cu înmatricularea acestuia, eventualele examene de diferenţă pe care va trebui să le susţină sau alte activităţi obligatorii, conform planului de învăţământ şi programelor de curs. Examenele de diferenţă vor fi programate pentru studenţii de la toate formele de învăţământ în sesiunile de examene curente.

Studentul care nu promovează examenele de diferenţă până la sfârşitul anului universitar va fi declarat repetent în anul de studii în care s-a transferat, iar în cazuri când nici în anul următor nu promovează examenele de diferenţă şi pe cele de an, va fi exmatriculat. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul reînmatriculării studentului, intervenită după întreruperea studiilor.

Art. 29. Înmatricularea studentului transferat, se face de rector, respectiv de decan, prin decizie, menţionându-se anul de studii în care studentul îşi reia activitatea şi eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, ce-i revin.

Art. 30. Activitatea profesională a studentului din învăţământul superior de zi şi ID nu se poate întrerupe. În mod excepţional şi pentru cazuri temeinic motivate, pe bază de dovezi prezentate de student, Biroul Senatului poate aproba cererea de întrerupere a studiilor pe o durată de maximum 3 ani şi numai o singură dată în cursul şcolarităţii. Situaţia şcolară a acestui student se va încheia, pentru anul universitar respectiv, cu menţiunea “retras”.   La revenirea în şcoală se urmăreşte cu stricteţe diferenţa dintre planurile de învăţământ în vigoare.

Art. 31. Studenta care întrerupe studiile din motive de graviditate are dreptul de a se înscrie în anul de studii întrerupt, în termen de 3 ani, fără a fi considerată repetentă, recunoscându-i-se semestrele frecventate integral şi toate obligaţiile şcolare îndeplinite.

Art. 32. Studenţii şi studentele care au întrerupt studiile sunt obligaţi ca, la reluarea lor, să susţină examenele de diferenţă rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor şi a programelor de învăţământ.

Art. 33. Studenta gravidă din anii de studii care prin planul de  învăţământ are programată practica pedagogică va beneficia, la cerere – aprobată de decan -, de amânarea practicii sau de scutirea parţială de această obligaţie în următoarele situaţii:

dacă perioada de practică se desfăşoară în cursul concediului pre şi postnatal stabilit;

dacă din actele medicale rezultă necesitatea evitării de către studenta în cauză a eforturilor fizice şi a noxelor pe care le implică respectivul tip de practică, în afara concediului legal specificat la pct.a.

CAP. VII.  EXAMENUL DE LICENŢĂ (ABSOLVIRE)

 

Art. 34. Studiile din învăţământul superior se încheie printr-un examen de licenţă sau de absolvire ce se desfăşoară în condiţiile stabilite de Regulament şi Carta Universitară.

Corespunzător pregătirii, Universitatea din Craiova eliberează absolventului actul de studii prevăzut în Legea Învăţământului nr. 84/1995, diploma fiind însoţită de suplimentul de diplomă.


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68