Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

PLANUL STRATEGIC DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL

 PROGRAMULUI DE STUDII

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ

Misiunea Colectivului Catedrei de limba şi literatura română include direcţiile didactică şi de cercetare, formarea specialiştilor în domeniu, prin derularea a trei cicluri de pregătire: licenţă, masterat, doctorat.

Strategia în domeniul didactic vizează asigurarea unei instruiri complexe, cu accent atât pe aspectele formative, cât şi pe cele informative, prin adaptarea procesului didactic la standardele naţionale şi internaţionale actuale, în colaborare cu toţi membrii comunităţii academice.

Promovarea calităţii în învăţământul superior prin implementarea unui sistem de management al calităţii care să asigure competenţele generale şi specifice fiecărui program de studii cu respectarea standardelor de calitate elaborate pentru învăţământul superior este un obiectiv principal al programului de studii Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină.

 1. Asigurarea unui nivel de cunoştinţe bun şi foarte bun al studenţilor specializării  Limba  şi literatura română – o limbă şi literatură străină prin activităţi de monitorizare continuă a nivelului de cunoştinţe şi prin manifestarea unei exigenţe sporite la colocvii şi examene; o asemenea activitatea trebuie dublată de activitatea de elaborare de materiale pentru studenţi (cursuri, caiete de seminar, culegeri de exerciţii etc.).
 2. Promovarea învăţământului centrat pe student prin stabilirea unui traseu de învăţare (obiective, activităţi, rezultate) gândit şi realizat în funcţie de student, prin corelarea obiectivelor cu rigorile academice, cu aşteptările studenţilor, dar şi cu cerinţele pieţei muncii, prin asigurarea unei consilieri profesionale şi tutorat, prin stabilirea unui parteneriat cu studenţii bazat pe o relaţie deschisă şi bazată pe încredere şi respect reciproc.
 3. Îmbunătăţirea permanentă a metodelor de predare în funcţie de necesităţile şi posibilităţile fiecărei serii de studenţi. În vederea creşterii eficienţei şi atractivităţii cursurilor, acestea se vor preda şi sub formă de Power Point. La cursurile practice, se vor folosi prezentările audio şi video.
 4. Diversificarea formelor de examinare, care trebuie să fie obiectivă şi relevantă pentru nivelul studenţilor:
  1. testele de la mijlocul semestrului;

b. prezentări semestriale ale unor aspecte de conţinut sub formă de referate;

c. testări repetate, de scurtă durată (10-15 minute), menite să verifice familiarizarea studenţilor cu materia predată în precedentele 2-3 cursuri;

d. dezbateri pe teme propuse de conducătorul de curs sau chiar de către studenţi;

e. examen final scris sau oral.

 1. Creşterea numărului de materiale didactice oferite studenţilor ca o sursă complementară a învăţării şi un suport de studiu individual, sub formă de cărţi tipărite si pachete de curs, cursul în format electronic, pe CD sau pe e-mail.
 2. Îmbunătăţirea nivelului de limba străină, în condiţiile reducerii de la 4 la 3 ani de studiu prin organizarea unui program de tutorat pentru studenţii începători care au astfel posibilitatea de a beneficia de ore suplimentare de limbi străine.
 3. Ameliorarea regimului de funcţionare a decanilor de an, prin implicarea unui număr cât mai mare de studenţi în activităţi didactice şi culturale, precum şi buna lor comunicare cu şefii de an.
 4. Acordarea unei atenţii sporite calităţii programelor de studii prin evaluarea cursurilor de către studenţi şi prin evaluarea intercolegială a corpului academic.
 5. Implicarea unui număr cât mai mare de studenţi în cercurile studenţeşti înfiinţate la nivelul catedrei precum şi în organizarea şi participarea la colocviile, simpozioanele şi congresele de la organizate de Colectivul Catedrei de limba şi literatura română.
 6. Promovarea imaginii facultăţii şi a specializării Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină în mass-media.
 7. Promovarea schimburilor academice cu facultăţile de profil din ţară şi străinătate.
 8. Dezvoltarea componentelor civică şi culturală care îşi pun amprenta asupra organizării vieţii sociale din spaţiul universitar, astfel încât acesta să devină un cadru consacrat de pregătire academică, de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, cu efecte puternice asupra creşterii nivelului de dezvoltare socială şi economică, de civilizaţie şi cultură în regiunea de Sud-Vest a României.
 9. Transparenţa actului decizional prin instaurarea unui climat academic la nivelul Catedrei de limba şi literatura română, luarea hotărârilor prin consultare şi consens, consultarea membrilor catedrei în alcătuirea Statului de funcţiuni, imparţialitate faţă de toţi membrii catedrei şi respectarea legalităţii.

Strategia în domeniul cercetării vizează:

 1. intensificarea ritmului de publicare de materiale pentru toate cursurile de la specializarea Limba şi litertura română – o limbă şi literatură străină;
 2. consolidarea grupelor de cercetare existente, dinamizarea activităţii lor, atragerea unui număr din ce în ce mai mare de masteranzi;
 3. consolidarea activităţii cercurilor studenţeşti, sporirea numărului lor şi atragerea unui număr mai mare de studenţi;
 4. realizarea revistei electronice studenţeşti;
 5. participarea tuturor cadrelor didactice implicate în activitatea specializării la conferinţe naţionale şi internaţionale;
 6. creşterea numărului de apariţii de carte în colecţia Comunicare & Societate de la Editura Universitaria;
 7. afilierea la societăţi profesionale şi ştiinţifice în domeniu.


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68