CURSURI ȘI EXAMEME

Instruirea studenților înscriși la forma de învățământ la distanță se face pe baza planurilor de învățământ propuse de conducerea facultății și aprobate atât de de Rectoratul Universității din Craiova cât și de Ministerul Educației și Cercetării. 

Planurile de învățământ cuprind pachete de discipline fundamentale, de specialitate și opționale în conformitate cu nevoile pregătirii specializării/specializărilor respective. De asemenea planurile de învățământ includ formele de evaluare finală la fiecare disciplină (examene, colocvii, verificări, etc.)

Fiecare disciplina are un număr de ore de consultații concretizate sub forma unor lecții de sinteză. În baza orelor de consultații precum și al studiului individual efectuat pe baza materialelor didactice oferite și al bibliografiei indicate fiecare student se va pregăti întocmi lucrări aplicative (referate, teme de casă, etc.) la fiecare disciplina ele condiționând intrarea la examene.

Pe baza planului de învățământ au fost elaborate programele analitice extinse pentru fiecare disciplina, precum și toate materialele didactice ajutătoare necesare pregătirii individuale. Aceste materiale sunt concepute special pentru I.D. pentru informarea studenților cu toate elementele de baza ale fiecărei discipline. Materialele, oferite pe suport magnentic (dischete/Cd-uri) și/sau în forma imprimată, vor fi distribuite studenților.

Examenul de licență și susținerea lucrării de licență

Examenul de licenta/absolvire de la IDD se organizeaza în aceleasi conditii si in aceeasi perioada ca si examenul de licenta/absolvire de la forma de invatamant de zi.

Istorie

 

Geografie

 

Filosofie

 

 Sociologie

Științe politice

Relații internaționale și studii europene